20 anbefalinger

01.
Et lukket Europa

Mennesker, der krydser Middelhavet, skal beskyttes

Amnesty International arbejder for, at alle mennesker skal mødes med værdighed og respekt i deres søgen på beskyttelse, og at EU’s medlemsstater lever op til deres internationale forpligtelser ved at give alle mennesker ret til at søge om asyl, give adgang til fair og effektive asylbehandling og sikre ordentlige modtagelses faciliteter.

Amnesty har, i samarbejde med Human Rights Watch, udarbejdet 20 anbefalinger til fair og forudsigelige redningsforanstaltninger på Middelhavet. De er fordelt på fire aktioner med underpunkter. 

AKTION 1: Etablér en midlertidig og forudsigelige ilandsætnings- og fordelingsmekanisme

I lyset af en manglende reform af Dublin-systemet, opfordrer Amnesty International og Human Rights Watch europæiske regeringer til at indføre midlertidige foranstaltninger for, hvordan mennesker, der strander på havet, kan reddes og fordeles internt i Europa. Vi fremsætter følgende anbefalinger:

1. Deltagelse i de midlertidige foranstaltninger skal gælde så mange lande, som muligt og være aftalt på forhånd, så vi undgår en sag-til-sag-stillingtagen. Lande, som ikke deltager i mekanismen med det samme, skal have mulighed for at deltage på et senere tidspunkt.

2. Der skal i overensstemmelse med internationale standarder være klare retningslinjer for udvælgelsen af steder i Europa, der er sikre nok til, at mennesker reddet på havet kan sættes af.

3. EU- og Schengen-lande skal blive enige om et fair system, der via en fordelingsnøgle deler ansvaret imellem sig. Dette skal ske med respekt for de mennesker, der bliver samlet op.

4. Selvom nogle stater beslutter kun at tilbyde hjælp til asylansøgere, bør dette ikke være et krav til de mennesker, der samles op på havet, ligesom yderligere kriterier som nationalitet, alder, religion eller køn heller ikke må lægges til grund for, om lande vil hjælpe mennesker i nød. Ethvert filtreringssystem vil medføre en yderligere administrativ byrde for asylmyndighederne i de lande, der samler menneskerne op og risikerer at resultere i forskelsbehandling af mennesker på flugt.

5. Fordelingsnøglen skal overholde alle juridiske bestemmelser i EU’s asylsystem. Dette betyder, at mennesker samlet op og sat i havn øjeblikkeligt skal gøres opmærksom på deres ret til at søge om asyl, skal gives adgang til asylbehandling og ordentlige modtagelses faciliteter, og skal sikres passende løsninger, hvis de tilhører specielt sårbare grupper såsom mindreårige asylansøgere, ofre for tortur, seksuel vold eller menneskehandel.

6. Der må ikke ske automatiske henvisninger til detention eller andre ulovlige former for tilbageholdelse af mennesker, der er blevet reddet på havet. Detention må kun anvendes i helt særlige situationer, i så korte perioder som muligt, og igennem en konkret individuel sagsgennemgang.

7. Overførsler mellem lande skal gennemføres i overensstemmelse med Dublin-forordningen. Staterne bør sikre familieenhedens forrang og indgive anmodninger i henhold til den humanitære klausul for dem, der ikke har ret til familiesammenføring i henhold til forordningen. Deltagende lande bør forpligte sig til at acceptere anmodninger om humanitær klausul udstedt af det land, som har taget imod flygtninge og migranter, medmindre antallet af personer, der anmodes om udflytning, overstiger tildelingsandelen i modtagerlandet.

8. Fordelingsnøglen skal baseres på objektive kriterier (f.eks. BNP og befolkningsstørrelsen) og bør indledningsvis defineres mellem de deltagende EU- og Schengen-lande, for at undgå uforudsigelige og tidskrævende processer om, hvem der kan påtage sig ansvaret for hver af de individuelle redningsaktioner.

9. Disse foranstaltninger skal være gældende i en bestemt periode og kunne forlænges, indtil et nyt Dublin-system er kommet på plads

AKTION 2: Sikre proaktive redningsaktioner i Middelhavet

Amnesty International og Human Rights Watch anbefaler, at EU-institutioner og medlemslande sikrer og aktiverer robuste redningsaktioner i det centrale Middelhav. EU’s medlemslande og institutioner skal især:

10. Sikre, at et tilstrækkeligt antal fartøjer, med redningsaktioner som deres primære formål, er indsat langs de ruter, som bruges til at transportere flygtninge og migranter.

11. Undgå at straffe skibsførere for at hjælpe folk i nød på havet; minimere ethvert økonomisk tab for private skibsførere, der beskæftiger sig med redningsoperationer; og sikre, at fartøjer i sådanne situationer straks får stillet et sikkert sted til rådighed, hvor de opsamlede flygtninge og migranter kan sættes af, og hvor de kan modtage den hjælp, de har brug for.

12. Sikre, at NGO’er kan fortsætte med at bidrage til at redde flygtninge og migranter på havet, i overensstemmelse med relevante internationale regler og standarder, og at de, i overensstemmelse med FN-erklæring om menneskerettigheds-forkæmpere, kan operere i et sikkert miljø.

13. Udstede klare retningslinjer til skibsførere for at forhindre, at ilandsætningen af mennesker reddet på havet, ikke finder sted i lande såsom Libyen, der ikke kan betragtes som sikre.

14. Begrænse operationer i samarbejde med den libyske kystvagt, indtil de behandler de opsamlede mennesker værdigt og ikke sender dem tilbage til detention og mishandling; til kun at omhandle situationer, hvor deres intervention er essentiel for at forhindre dødsfald, hvilket skal gøres betinget af foranstaltninger, der mindsker risikoen for ilandsætning i Libyen, herunder ved at anmode om, at den libyske kystvagt begrænser deres søgetjeneste og redningsaktiviteter til libysk farvande, undtagen når deres fartøjer er i stand til hurtigt at reagere på et fartøj i nød i internationale farvande; tillade, at redningsaktioner udført at civile skibe, inklusiv NGO-skibe, kan finde sted uden forhindringer; og undgå at sætte mennesker, der er reddet på havet, af i Libyen eller give dem videre til libyske skibe.

15. Sikre, massiv overvågning af den libyske kystvagts færden og operationer på havet, og at ansvarlige bliver draget til ansvar, hvis overtrædelser af internationale regler og standarder finder sted.

AKTION 3: Beskyt migranter og flygtninges rettigheder i migrations-orienteret samarbejde med Libyen

I samarbejdet mellem europæiske regeringer og libyske myndigheder skal fokus på beskyttelsen af individers rettigheder være centralt, også for migranter og flygtninge. Amnesty International og Human Rights Watch anbefaler, at EU-regeringer og institutioner bygger deres fremtidige samarbejde med libyske myndigheder på konkrete tiltag, der arbejder hen imod:

16. Øjeblikkelig frigivelse af alle flygtninge og migranter, der bliver vilkårligt tilbageholdt i Libyen, samt en afslutning af det system, der automatisk udsætter mennesker for ubestemt frihedsberøvelse.

17. Formel anerkendelse af FN's Flygtningeagentur, UNHCR, i form af et aftalememorandum, der garanterer organisationens fulde adgang til mennesker i nød over hele landet og giver organisationen mulighed for at udføre sit fulde mandat uanset nationaliteten hos de mennesker, der modtager deres hjælp og støtte.

18. Underskrivelsen og ratificeringen af Flygtningekonventionen og dens 1967 protokoller samt vedtagelse af ny lovgivning, politikker og procedurer for migration og asyl, der sikrer afkriminalisering af ureguleret indrejse, ophold og udrejse; en ende på automatisk tilbageholdelse; og oprettelsen af et asylsystem, der er i overensstemmelse med internationale standarder.

19. Oprettelsen af uafhængige, upartiske og gennemsigtige overvågninger af menneskerettighedskrænkelser mod flygtninge og migranter i Libyen med det formål at ansvarligholde statslige og ikke-statslige aktører.

AKTION 4: Forpligt sig til globale ansvarsfordelinger og til at facilitere regulære migrationsveje

I overensstemmelse med den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik 2016, opfordrer Amnesty International og Human Rights Watch EU-stater og -institutioner til at:

20. Øge indsatsen for at gennemføre og øge genbosætningsforpligtelser og åbne op for alternative veje til beskyttelse af mennesker, der har behov for international beskyttelse - herunder for de tusindvis, der er strandet i Libyen - og forpligte sig til at revidere migrationspolitikker med henblik på at facilitere regulere migrationsveje for potentielle migranter.

Recommendations in English