Politi Politi Politiklager Danmark

01.
Kort sagt

For svært at klage over politiet i Danmark

I mere end 10 år har Amnesty arbejdet for at sikre en uafhængig og effektiv klageadgang, hvis borgere får behov for at klage over politiet i Danmark. I dag koncentrerer arbejdet sig om at få en mærkning af betjentes uniformer, så klager ikke henlægges, fordi betjente ikke kan identificeres.

Selv om politiet i Danmark generelt set er effektivt, dygtigt og disciplineret, så er der stadig forhindringer for borgere, som skulle have behov for at klage over uretmæssige indgreb i deres frihed. 

Amnesty har i en årrække arbejdet for at sikre en bedre indretning af klagesystemet, så uafhængigheden og objektiviteten sikres.

Det har i de seneste år ført til oprettelsen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som er et stort fremskridt, og som bygger på en række af Amnestys anbefalinger.

Men arbejdet er ikke færdigt. I praksis oplever for mange borgere stadig, at deres klager henlægges, fordi det ikke er muligt for Den Uafhængige Politiklagemyndighed at identificere den betjent, som der klages over.

Derfor har Amnesty i de seneste år arbejdet for, at der kommer mærkning på betjentes uniformer, så de kan identificeres.

Efter mange års politisk pres er en sådan ordning nu på vej, og for Amnesty er det afgørende nu, at ordningen implementeres på en måde, som både sikrer betjentenes sikkerhed og borgernes ret til at kunne klage over politiet.  


Artikel 2

Enhver i denne konvention deltagende stat forpligter sig til:

a) at sikre enhver, hvis rettigheder eller friheder efter denne konvention krænkes, adgang til effektive retsmidler herimod, uanset om de personer, der har begået krænkelsen, har handlet i embeds medfør;

b) at sikre enhver, der gør krav på sådanne retsmidler, adgang til at få sin ret til disse afgjort af kompetente judicielle, administrative eller lovgivende myndigheder eller af anden i henhold til den pågældende stats retsordning kompetent myndighed samt at videreudvikle mulighederne for at anvende judicielle retsmidler;

c) at sikre, at de kompetente myndigheder tager en klage til følge, når den er fundet berettiget.

Kilde: Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder, 1966


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi har igennem det seneste årti arbejdet sammen med alle relevante aktører på politiklageområdet. 

Vi har presset på hos politikerne, indgivet høringssvar og talt med advokater og borgere, der har fået afslag på politiklager, som vi finder problematiske. Vi har også undersøgt konkrete afsluttede sager, når vi er blevet gjort opmærksomme på afgørelser, der kan være problematiske.

Efter flere års arbejde ser det nu ud til, at det er lykkedes at få indført en mærkningsordning, der betyder at alle politiets uniformerede betjente senest fra februar 2016 vil bære et nummer på deres uniform.

Håbet er, at mærkningsordningen vil beskytte danske borgeres retssikkerhed, hvis de skulle have behov for at klage over politiets håndhævelse af danske love.