Det anbefaler Wendler Pedersen-udvalget

Efter 14 års arbejde ligger Wendler Pedersen-udvalgets betænkning om kontrol med PET og FE klar. Læs udvalgets anbefalinger og Amnestys reaktion.

I 1998 nedsatte Justitsministeriet det såkaldte Wendler Pedersen-udvalg, ledet af højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen, til at går Politiets og Forsvarets efterretningstjenester efter i sømmene. Udvalget fik konkret til opgave at tage stilling til regler for PETs og FEs registrering af personer og organisationer. 

Derudover skulle de gennemgå regelgrundlaget for efterretningstjenesterne og vurdere behovet for øget kontrol og en mere samlet regulering af efterretningstjenesternes virksomhed. I dag findes der ingen samlet lovgivning for PET og FE.


Det anbefaler udvalget

Efter 14 års arbejde fremlagde Wendler Pedersen-udvalget fredag den 24. februar 2012 sin betænkning. Udvalgets lovforslag om PET og FE indebærer blandt andet:

  • at en række af persondatalovens bestemmelser fremover skal finde anvendelse ved PET’s og FE’s behandling af personoplysninger,
 
  • at regeringserklæringen af 30. september 1968 om forbud mod registrering alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed lovfæstes
 
  • at der ved lov oprettes et uafhængigt tilsyn med PET og FE, som efter klage eller af egen drift påser, at tjenesterne overholder reglerne, 
 
  • at der etableres en adgang til indirekte indsigt i forhold til personoplysninger, som PET og FE behandler. Indirekte indsigt indebærer, at det ikke er personen selv, som opnår ret til indsigt, men at den uafhængige tilsynsmyndighed efter anmodning fra en borger skal undersøge, om efterretningstjenesterne uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet kan endvidere pålægge PET og FE at give hel eller delvis indsigt.


Læs hele Wendler Pedersen-udvalgets betænkning

Ikke i mål endnu

Amnesty er tilfredse med mange af udvalgets forslag, som dog også indeholder mangler. Amnesty beklager, at udvalget ikke er nået til enighed om at sikre den historiske indsigtsret i PET’s arkiver, så borgerne kan få oplyst, om de tidligere har været registreret og hvorfor.

Ligeledes har udvalget ikke haft til opgave at vurdere behovet for en styrket parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne. Amnesty opfordrer Folketinget til at styrke den parlamentariske kontrol. Desuden ønsker Amnesty at få genindført domstolskontrollen i aflytningssager og PET’s begrundelsespligt ved udlevering af personfølsomme oplysninger fra andre myndigheder – begge dele blev fjernet med terrorpakkerne – i 2002 og 2006.