Dokumentation og research

Amnesty International arbejder over hele verden. Vi har lokale sektioner i lande på alle kontinenter, og vi har regionale kontorer, hvorfra meget af vores dokumentationsarbejde udgår. Vi har desuden et globalt hold af kriseresearchere, som med kort varsel tager til verdens brændpunkter for at undersøge og afdække brud på menneskerettighederne blandt andet ved at interviewe ofre og øjenvidner og indsamle beviser.  

Målet med vores research er at stoppe overgreb og sikre retfærdighed ved at kaste lys på alvorlige krænkelser af menneskers basale rettigheder. Uanset hvor de finder sted, og uanset hvem der står bag dem. På vores internationale hovedkontor i London har vi en række eksperter med ekspertise i for eksempel militær- og våbenindustrien, men vi samarbejder også med uafhængige eksperter i for eksempel retsmedicin.

Siden 2016 har vi desuden haft et hold af digitale researchere, som indhenter, verificerer og analyser eksempelvis foto, video og data fra satellitter, der kan være med til at afdække menneskerettighedskrænkelser i områder, hvor omverdenen er forhindret adgang. 

Tag med vores researcher Donatella Rovera på mission i Raqqa for at dokumentere krænkelser af menneskerettighederne.

Lobby- og fortalerarbejde

Beskyttelsen af borgernes menneskerettigheder er per definition staternes ansvar, og i lande verden over søger vi at være en troværdig, kritisk og konstruktiv vagthund overfor staterne. Det gør vi ikke mindst igennem vores direkte kontakt til regeringer, politikere og myndigheder, som vi deler vores dokumentation og analyser med. I forbindelse med vores research kommer vi altid med anbefalinger til de aktører, som har ansvar og mulighed for at beskytte menneskerettighederne. Vores dokumentation og anbefalinger deler vi også med pressen, og vi ønsker at være en troværdighed og konstruktiv offentlig stemme for menneskerettighederne. 

I Amnesty Danmark afgiver vi årligt en række høringssvar til dansk lovgivning, der omhandler menneskerettighederne, og vi sidder aktuelt med i regeringens ekspertgruppe på voldtægtsområdet. Vi samarbejder desuden med en række partnerorganisationer i civilsamfundet, og i vores kontakt med ministre, politikere og myndigheder søger vi aktivt at inddrage og give stemme til de mennesker, hvis rettigheder er på spil i en given sag.

I forbindelse med internationale sager søger vi i Amnesty Danmark ofte kontakt til ambassader her i landet. Dem overbringer vi underskrifter fra danskere, der ligesom os er bekymrede over menneskerettighedskrænkelser, og vi beder via ambassaderne de ansvarlige regeringer om at beskytte udsatte mennesker.  

I 2019 skrev 50.000 danskere under på ønsket om en ændring af voldtægtsloven, og det ønske blev overrakt til Søren Pape, der på det tidspunkt var justitsminister. I dag er samtykkeloven en realitet!

Breve og høringssvar

En del af Amnestys arbejde består af høringssvar til kommende danske love og anbefalinger til de danske myndigheder.

Kampagner og aktioner

Vores arbejde med at afdække og dokumentere menneskerettighedskrænkelser er kun det første skridt imod at vende forfølgelse til beskyttelse. For at nå dertil arbejder via gennem kampagner, aktioner og pressearbejde med at gøre verden opmærksom på menneskerettighedskrænkelser og mobilisere borgere på tværs af landegrænser til at sige fra og kræve handling. Gennem vores internationale kampagner og aktionsnetværk har vi mulighed for på kort tid at indsamle underskrifter fra tusinder og atter tusinder af mennesker. Underskrifterne bruger vi til at søge indflydelse hos magthavere og til at give opbakning og håb til mennesker, som bliver angrebet på deres grundlæggende rettigheder.

I Amnesty Danmark arbejder frivillige støtter og medlemmer desuden for at styrke menneskerettighederne igennem f.eks. vores ungdomsaktivisme-netværk, Amnesty Youth, vores lokalgrupper fra hele landet og vores eventgrupper i København. 

Evelyn Hernández blev i El Salvador i 2016 idømt 30 års fængsel for en spontan abort. Efter massivt pres fra Amnesty og andre blev hun i 2019 løsladt.

Undervisning

Danskernes viden om og opbakning til menneskerettighederne er dalende, og næsten halvdelen af børn og unge i dag kan ikke nævne en eneste menneskerettighed, når de bliver spurgt. I Amnesty mener vi, at det er afgørende at uddanne de næste generationer i menneskerettighederne og dermed også i de demokratiske værdier vores samfund er bygget på.

Derfor udvikler vi gratis undervisningsmaterialer til grundskolen til fag som samfundsfag, historie, dansk, engelsk, geografi og kristendom. Og hvert år i november og december skriver danske skoleelever som en del af deres undervisning breve i aktuelle menneskerettighedssager gennem kampagnen Skriv for Liv. Vi har desuden en Skoleservice, hvor elever frit kan spørge os om stort og småt om menneskerettighederne. Vi uddanner og samarbejder også med frivillige oplægsholdere, som skoler frit kan bestille.

Vores materialer er udviklet ud fra tanken om aktiv deltagelse. At vi ikke kun lærer med intellektet, men også med vores krop og følelser, og at der skal være plads til en kritisk tilgang til menneskerettighederne. I flere lande udenfor Danmark arbejder vi ud fra samme tilgang med undervisning af børn, unge og voksne i samarbejde med lokale Amnesty-sektioner og andre lokale aktører. Vores mål er give viden om rettigheder og styrke de mennesker, hvis rettigheder bliver krænkede.

Læs mere om undervisning

Find undervisningsmaterialer, læs mere om Skriv for Liv, eller stil dit spørgsmål som elev via skoleservice.

Aftryk – vores arbejde i glimt

I to høringssvar kritiserer Amnesty regeringens planer om at lade asylbehandling foregå i et tredje land samt tryghedspakken, som ville have forringet og indskrænket danskernes frihedsrettigheder.
Amnesty har sammen med en saudisk menneskerettighedsforkæmper holdt møde med Udenrigsministeriet om situationen for aktivister i Saudi-Arabien.
Amnesty giver input til FN’s Menneskerettighedsråd forud for Danmarks eksamination i menneskerettigheder. Kritikpunkterne er særligt behandlingen af asylansøgere, flygtninge og efterkommere.
Med undervisningsindsatserne Justice Warriors og UNICEF Rettighedsskoler indgår UNICEF og Amnesty et samarbejde om menneskerettighedsundervisning, målrettet folkeskolen.
Amnestys youth-aktivister afleverer ved en demostration foran Christiansborg 30.000 underskrifter fra danskere, der kræver ny, bedre og samtykkebaseret seksualundervisning.
Amnesty afholder møder med rektorer fra gymnasier over hele landet om at indføre retningslinjer, der skal forebygge seksual vold og voldtægt på skolerne.
I Aarhus og København afholder Amnesty kurser for advokater med fokus på voldtægt, traumereaktioner og bistandsadvokatens rolle.
Amnesty holder møde med
Erhvervsministeriet for at
drøfte en etisk lov, der
skal sikre at virksomheder
og investorer overholder
menneskerettighederne.
Amnesty kontakter Udenrigsministeriet
og anmoder om, at Danmark ikke
vælger Bahrain som præsident for FN’s
Menneskerettighedsråd på grund af
landets menneskerettighedskrænkelser.
I stedet får Fiji posten.
Amnesty Danmark igangsætter
undervisningsprojekt sammen
med Amnesty Ghana og
Nigeria, støttet af CISU, der
skal forebygge seksuel vold på
universiteter i Ghana.
Amnesty og DIGNITY
kontakter justitsministeren og
udlændinge- og integrationsministeren med anbefalinger til
beskyttelse af sårbare indsatte i
Udrejsecenter Ellebæk.
Sammen med bl.a. Institut for
Menneskerettigheder og Roskilde
Festival er Amnesty med i
Menneskerettighedsalliancen,
der har til formål at uddanne
og mobilisere unge.
Amnesty indgiver høringssvar om forslag til ny epidemilov. Mere transparens, demokratisk kontrol og bedre adgang til klage og domstolskontrol, lyder nogle af anbefalingerne.
Amnesty holder møde med flere partiers uddannelsesordførere for at sætte fokus på behovet for en bedre seksualundervisning.
Amnesty holder tale og bakker op om demonstration mod abortforbud i Polen, som herboende polakker har arrangeret.
Amnesty afholder møde med Udenrigsministeriets menneskerettighedsenhed om behovet for at sammentænke menneskerettigheder og klima.
Amnesty er i dialog med skolelærere over hele landet, der skal undervise omkring 8.000 skoleelever i årets undervisningsmateriale om Skriv for Liv
Amnesty deltager i september i Folkets Klimamarch med krav om, at regeringen i højere grad arbejder for en grøn og retfærdig fremtid for Danmark og resten af verden.
Amnesty mødes med udenrigsminister Jeppe Kofod for at diskutere Kinas ageren i Hongkong efter vedtagelsen af den nationale sikkerhedslov.
Amnesty sender 33.498 underskrifter til udenrigsminister Jeppe Kofod fra borgere, der ønsker, at Danmark henter de danske børn af syrienskrigere hjem.

Sammen med vores aktivister og medlemmer har vi opnået gode resultater

Vi har oplevet mange sejre i tidens løb. Jeres bidrag og indsats gør en forskel for mennesker i den virkelige verden.