111 results

Høringssvar til Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Regeringens lovforslag, der har til hensigt at stoppe koranafbrændinger, er en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden. Forslaget risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion, der både er nødvendige og ønskelige i et demokratisk samfund.


Afghanistan-særloven

Amnesty International har skrevet høringssvar til forlængelse af Afghanistan- særloven. Vi skriver især om afghanernes beskyttelsesbehov og opfordrer til, at afghanske flygtninge i Danmark får beskyttelse efter udlændingelovens paragraffer 7.


Ændringsforslag til udlændingelovens §19, stk. 3, 1. pkt. – 10 års frist ved ferier til oprindelseslandet

Amnesty International har skrevet høringssvar vedrørende et ændringsforslag til den paragraf i udlændingeloven, der sikrer, at herboende flygtninge med ophold i 10 år eller derover frit kan rejse på kortere besøg i oprindelseslandet uden at risikere at få inddraget deres ophold i Danmark. I høringssvaret skriver vi blandt andet om vores bekymringer vedrørende den danske […]


Høringssvar til erhvervsministreriet

EU-kommissionen har den 16. marts 2023 fremlagt et lovforslag om europæiske forsyningslinjer til kritiske råstoffer, der bruges i mikrochips, i alt fra smartphones til elbilers batterier, solpaneler, men også radar- og våbensystemer. Amnesty støtter op om omstillingen til bæredygtig energi, men tager samtidig kraftigt afstand fra de systematiske menneskerettighedskrænkelser som udvindingen af råstoffer og mineraler […]


Brev til justitsminister Peter Hummelgaard

Vibe Klarup har skrevet til justitsminister, Peter Hummelgaard for at anmode om et møde. I brevet beskrives Amnesty Internationals anbefalinger på fem områder: 1) Særskilt kriminalisering af internationale forbrydelser 2) udflytning af udvisningsdømte udlændinge til Kosovo 3) udbredelse af samtykke-kultur i retssystemet 4) etnisk profilering i politiet 5) masseovervågning/logning og EU-domstolen


Anbefalinger til retsudvalget

Amnesty International, dansk afdeling og DIGNITY afholder foretræde for Folketingets retsordførere den 23. marts. Forud for dette har vi sendt vores anbefalinger til politikerne om, hvorfor krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden skal kriminaliseres særskilt i dansk ret.


Høringssvar om udvidelse af tildækningforbuddet

Vi har skrevet et høringssvar om udvidelsen af tildækningsforbuddet. I august 2018, trådte tildækningsforbuddet i kraft på offentlige steder i Danmark. Nu er der kommet et lovforslag om, at dette også skal gælde for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette strider imod en række menneskerettigheder som blandt andet religionsfrihed, retten til privatliv og ytringsfrihed, der alle […]


Høringssvar til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser

Det er positivt, at udkastet til handleplanen anerkender og inddrager de minoritetsborgere, som har en dobbeltminoritet og som er særlig udsat for dobbeltudfordringer, når det vedrører racisme, diskrimination og hadforbrydelser. Amnesty anbefaler blandt andet, at handleplanen bliver mere konkret ift. initiativer på handleplanens fokusområder.


Brev til Dan Jørgensen

Amnesty har sendt brev til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Vi skriver bl.a. om den kommende ny dansk udviklingsstrategi. Derudover at Danmark bør arbejde for at sikre, at virksomheder indtænker menneskerettighederne – bl.a. ift. den grønne omstilling.


Brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Amnesty har sendt brev til Udenrigsministeren med anbefalinger til bl.a. Afghanistan, Iran, fængsling af dansk statsborger i Bahrain, DK’s kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd og Danmarks forberedelse af EU formandskabet – især i forhold til erhvervslivets ansvar på menneskerettighedsområdet.  


Brev til Flygtningenævnet

Torsdag, den 25. august vil Flygtningenævnet drøfte situationen for syriske flygtninge og sikkerheden i Syrien. Forud for mødet opfordrer vi Flygtningenævnet til at ændre praksis, så alle syriske flygtninge får tildelt beskyttelse i Danmark. I brevet fra vores danske generalsekretær kan du læse mere om vores appel. Brevet beskriver også vores – og andre kilders […]


Høringssvar om samtykke i Grønland/Nunarput

Amnesty ser det som rigtig positivt, at der indføres en samtykkebasseret voldtægtsbestemmelse i Grønland/Nunarput. Vi peger dog på en række områder, som bør forbedres, hvis voldtægtsofre i Grønland/Nunarput skal have den bedst mulige retssikkerhed. Dette bl.a. fjernelsen af beskrivelse om tidligere passivitet under samleje, som en anledning til at betragte passivitet under et efterfølgende samleje, […]