117 results

Brev til udenrigsministeren om varig våbenhvile i Gaza

Vores danske generalsekretær har skrevet til udenrigsministeren efter at Danmark i FN’s Generalforsamling stemte ’ja’ til en våbenhvile i Gaza. I brevet henviser vi til Amnesty Internationals dokumentation og anbefalinger, blandt andet at Israels bombardementer skal undersøges som krigsforbrydelser.


Skyggerapport til FN’s Torturkomité

Amnesty International Danmark har sammen med en række øvrige organisationer været med til at udfærdige en skyggerapport til FN’s Torturkomité. I rapporten opfordrede vi FN’s Torturkomité til at kigge på 28 særlige emner – især på flygtningeområdet. FN’s Torturkomité har forholdt sig aktivt til vores anbefalinger, og Komitéen retter nu særlige kritikpunkter til Danmark, som […]


Brev til statsministeren om våbenhvile i Gaza

Vores danske generalsekretær har sendt et brev med Amnestys anbefalinger til statsminister Mette Frederiksen og afleveret 64.300 underskrifter. Vi opfordrer den danske regering til at presse på for en akut våbenhvile, der skal beskytte civile.


Brev til udviklingsministeren om situationen i Israel/Gaza

Vores danske generalsekretær har sendt et brev med Amnestys anbefalinger til den danske udviklingsminister. I brevet opfordrer vi især den danske regering til, sammen med de øvrige EU-lande, at yde akut og langsigtet støtte til den humanitære krise, vi ser i Gaza.


Brev til udenrigsministeren om situationen i Israel/Gaza

Vores danske generalsekretær har sendt et brev med anbefalinger til den danske udenrigsminister vedrørende den væbnede konflikt mellem Israel og Hamas. Amnesty opfordrer den danske regering til først og fremmest at fordømme alle krigsforbrydelser og overgreb på civile, uanset hvem der står bag.


Amnestys høringssvar – UPR evaluering

Danmark blev eksamineret ved FN’s Menneskerettighedsråds såkaldte UPR-mekanismer i foråret 2021. Her kom en række lande med en række anbefalinger til Danmark for at få forbedret flygtninges rettigheder, kampen mod racisme mv. Danmark har i alt accepteret 211 af de i alt 288 anbefalinger, som Danmark modtog i forbindelse med UPR-eksaminationen i 2021. I forbindelse […]


Høringssvar til Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Regeringens lovforslag, der har til hensigt at stoppe koranafbrændinger, er en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden. Forslaget risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion, der både er nødvendige og ønskelige i et demokratisk samfund.


Afghanistan-særloven

Amnesty International har skrevet høringssvar til forlængelse af Afghanistan- særloven. Vi skriver især om afghanernes beskyttelsesbehov og opfordrer til, at afghanske flygtninge i Danmark får beskyttelse efter udlændingelovens paragraffer 7.


Ændringsforslag til udlændingelovens §19, stk. 3, 1. pkt. – 10 års frist ved ferier til oprindelseslandet

Amnesty International har skrevet høringssvar vedrørende et ændringsforslag til den paragraf i udlændingeloven, der sikrer, at herboende flygtninge med ophold i 10 år eller derover frit kan rejse på kortere besøg i oprindelseslandet uden at risikere at få inddraget deres ophold i Danmark. I høringssvaret skriver vi blandt andet om vores bekymringer vedrørende den danske […]


Høringssvar til erhvervsministreriet

EU-kommissionen har den 16. marts 2023 fremlagt et lovforslag om europæiske forsyningslinjer til kritiske råstoffer, der bruges i mikrochips, i alt fra smartphones til elbilers batterier, solpaneler, men også radar- og våbensystemer. Amnesty støtter op om omstillingen til bæredygtig energi, men tager samtidig kraftigt afstand fra de systematiske menneskerettighedskrænkelser som udvindingen af råstoffer og mineraler […]


Brev til justitsminister Peter Hummelgaard

Vibe Klarup har skrevet til justitsminister, Peter Hummelgaard for at anmode om et møde. I brevet beskrives Amnesty Internationals anbefalinger på fem områder: 1) Særskilt kriminalisering af internationale forbrydelser 2) udflytning af udvisningsdømte udlændinge til Kosovo 3) udbredelse af samtykke-kultur i retssystemet 4) etnisk profilering i politiet 5) masseovervågning/logning og EU-domstolen


Anbefalinger til retsudvalget

Amnesty International, dansk afdeling og DIGNITY afholder foretræde for Folketingets retsordførere den 23. marts. Forud for dette har vi sendt vores anbefalinger til politikerne om, hvorfor krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden skal kriminaliseres særskilt i dansk ret.