101 resultater

Brev til Flygtningenævnet

Torsdag, den 25. august vil Flygtningenævnet drøfte situationen for syriske flygtninge og sikkerheden i Syrien. Forud for mødet opfordrer vi Flygtningenævnet til at ændre praksis, så alle syriske flygtninge får tildelt beskyttelse i Danmark. I brevet fra vores danske generalsekretær kan du læse mere om vores appel. Brevet beskriver også vores – og andre kilders […]


Høringssvar om samtykke i Grønland/Nunarput

Amnesty ser det som rigtig positivt, at der indføres en samtykkebasseret voldtægtsbestemmelse i Grønland/Nunarput. Vi peger dog på en række områder, som bør forbedres, hvis voldtægtsofre i Grønland/Nunarput skal have den bedst mulige retssikkerhed. Dette bl.a. fjernelsen af beskrivelse om tidligere passivitet under samleje, som en anledning til at betragte passivitet under et efterfølgende samleje, […]


Løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis

I samspil med MS, Dansk Flygtningehjælp og DIGNITY og med støtte fra øvrige organisationer lancerer vi en række løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis. Det handler især om at forbedre rettighederne for flygtninge i Danmark på midlertidigt ophold. Læs vores fire konkrete forslag til forbedringer, som kan skabe en bedre og mere lige beskyttelse […]


Brev til justitsminister

Vibe Klarup har skrevet brev til den nye justitsminister, Mattias Tesfaye. Det omhandler anbefalinger til den nye justitsminister på Amnestys følgende fire fokusområder. Udflytning af udvisningsdømte udlændinge til Kosovo Masseovervågning/logning og EU-domstolen Udbredelse af samtykke-kultur i retssystemet Etnisk profilering i politiet


Brev til Kaare Dybvad Bek

Vores generalsekretær Vibe Klarup har skrevet et brev til Kaare Dybvad Bek i forbindelse med udnævnelsen som ny udlænding- og integrationsminister. Brevet omhandler fem af Amnesty Internationals fokusområder på udlændingeområdet.


Brev til Mattias Tesfaye

I forbindelse med sagen vedrørende den kurdisk-iranske kvinde, der blev forsøgt tvangsudvist den 29. marts 2022 sammen med sine to børn, har Amnesty skrevet et brev til Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Vi er bekymrede og kommer med anbefalinger til ministeren.


Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Vi har skrevet høringssvar til den danske regerings lovforslag om at ville flytte 300 fængselspladser til et fængsel i Kosovo. Amnesty ser en række problematikker, når det gælder den juridiske ramme, overholdelsen af menneskerettighederne – især når det gælder forbuddet mod tortur, mishandling og nedværdigende behandling, samt retten til privat-og familieliv og ikke diskriminations princippet.


Høringssvar til lovforslag om asyl til folk på flugt fra Ukraine

Amnesty International hilser det velkomment, at regeringen med dette lovforslag (L 145 ) lægger op til at yde hjælp til nogle af de fordrevne fra Ukraine, samt påtænker at sikre dem en række rettigheder, og en værdig og tryg eksistens under deres midlertidige ophold i Danmark. Vi er dog af den overbevisning, at alle asylansøgere […]


Amnesty Internationals bemærkninger til supplerende samlenotat vedrørende de sager under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort, der behandles på indenrigsdelen af rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 3. marts 2022

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail om aftenen den 28.februar 2022 anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde (SPAIS) om eventuelle bemærkninger til regeringens udkast til et samlenotat til brug for rådsmødet for retlige og indre anliggender (RIA) d. 3-4.marts 2022. Amnesty International takker for denne mulighed, men beklager stærkt, at tidsfristen for bemærkningerne […]


Kommentarer til Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail om morgenen den 9.februar 2022 anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde (SPAIS) om eventuelle bemærkninger til regeringens udkast til et samlenotat til brug for rådsmøde for retlige og indre anliggender (RIA) d. 3-4.marts 2022. Amnesty påpeger at definition af ”instrumentalisering af migranter” er stærkt mangelfuld, idet den […]


Kommentarer til Specialudvalget for Politimæssigt og Retligt Samarbejde

Amnesty har indsendt en række bemærkninger til Europakommissionens forslag til en forordning, der udvider den elektronisk udveksling af data med henblik på politi samarbejde mellem EU medlemsstater, samt med tredjelande, gennem den såkaldte Prümramme. I kommentarerne finder Amnesty det særligt bekymrende, at PRÜM II-rammen vil give mulighed for automatiseret dataudveksling, herunder adgang til Europols database, […]


Høringssvar til erhvervsministeriet

Amnesty International Danmark finder, det er positivt, at det franske formandskabs udkast til rådskonklusioner vedr. offentlige udbud lægger vægt på øget inddragelse af bæredygtig udvikling, når det kommer til offentlige indkøb. Men dette er ikke tilstrækkeligt. Der er behov for fokus på social bæredygtighed og menneskerettighederne og på behovet for en revision af EU’s udbudsdirektiv […]