Kommentarer til Specialudvalget for Politimæssigt og Retligt Samarbejde

Amnesty har indsendt en række bemærkninger til Europakommissionens forslag til en forordning, der udvider den elektronisk udveksling af data med henblik på politi samarbejde mellem EU medlemsstater, samt med tredjelande, gennem den såkaldte Prümramme. I kommentarerne finder Amnesty det særligt bekymrende, at PRÜM II-rammen vil give mulighed for automatiseret dataudveksling, herunder adgang til Europols database, før det er blevet sikret, at denne er i overensstemmelse med europæisk lovgivning og standarder for grundlæggende rettigheder.

Europakommissionen har hidtil undladt at fremlægge tilstrækkelige beviser for nødvendigheden og proportionaliteten af de eksisterende beslutninger om dataindsamlings under Prümrammen. Amnesty advarer derfor mod at en forhastet udvidelse af disse rammer sættes igang, før de aktuelle menneskerettighedsspørgsmål er blevet adresseret tilfredsstillende.

Af mere specifikke bemærkninger angiver Amnesty, hvordan vores egen research, eks. gennem Ban the Scan-projektet, har dokumenteret at ansigtsgenkendelses-teknologi kan forværre eksisterende race- og kønsbaseret diskrimination. Civilsamfundets bevidsthed om at blive overvåget ved hjælp af sådanne teknologier kan også have en såkaldt ”chilling effect” på udøvelsen af grundlæggende rettigheder, såsom forsamlings- og ytringsfrihed.

EU’s European Data Protection Supervisor (EDPS) og European Data Protection Supervisory Board (EDPS) har, støttet af Europaparlamentet, indført et forbud mod ansigtsgenkendelses-teknologi i EU. Men dette indebærer forslaget til en forordning faktisk at politi-myndigheder alligevel opruster, bl.a. ved at afsætte midler til opbygning af yderligere databaser med teknologien til trods for at Kommissionen angiver, at dette ikke vil ske.

Amnesty advarer derfor kraftigt imod tilføjelsen af ansigtsgenkendelsesdata til Prüm II-databasen, fordi dette kan tilskynde medlemsstater, der hidtil har valgt ikke at foretage masseovervågning af deres befolkninger via ansigtsgenkendelses-teknologi, til i stedet at opbygge, implementere og accelerere brugen af ny overvågningsinfrastruktur, fordi dette er en integreret del af Prüm II-rammen.