Udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Efter Amnestys opfattelse må en sådan udglidning og gradvis undergravning af den nuværende ordnings fokus på hensyn til barnets tarv, og til barnets særlige forudsætninger frarådes på det kraftigste

Læs her Amnesty Internationals høringssvar