Politiklagesystem skal være upartisk og uafhængigt

Det danske politiklagesystem lever ikke op til internationale menneskerettighedsstandarder. Politi og anklagemyndighed må adskilles, hvis klagebehandlingen skal være uafhængig og upartisk – og dermed fuldt ud troværdig. Det skriver Amnesty International i ny rapport.

Det danske politi er generelt veluddannet, velfungerende og disciplineret. Men når det gælder behandlingen af klager over politiet, så lever systemet ikke lever ikke op internationale menneskerettighedsstandarders krav om en hurtig, effektiv, uafhængig og uvildig behandling af sagerne. Det fastslår Amnesty International i en ny rapport, som offentliggøres den 1. april over hele verden.

Rapporten “Behandling af klager over politiet” gennemgår fem konkrete sager, hvor borgerne har klaget over politiet på grund af påståede menneskerettighedskrænkelser. Sagerne spænder fra overdreven magtanvendelse og fysisk mishandling til dødsfald i politiets varetægt. På baggrund af en omfattende gennemgang af sagerne samt interviews og research konkluderer Amnesty International, at det nuværende politiklagesystem ikke sikrer, at sådanne påstande efterforskes med den fornødne hurtighed, grundighed, uafhængighed og uvildighed. Systemet sikrer heller ikke, at de, der begår krænkelserne, drages til ansvar for deres handlinger, eller at ofrene og de forurettede får passende oprejsning eller erstatning.

I de fem konkrete sager har de påståede ofre – eller deres slægtninge – søgt oprejsning ad de veje, som klagesystemet giver dem adgang til, og de hævder, at deres klager ikke er blevet behandlet reelt. Et stort antal kilder har fortalt Amnesty International, at de har valgt ikke at indgive klager over politiet, fordi de ikke har tillid til, at deres ret til oprejsning og godtgørelse vil blive behandlet uafhængigt og effektivt. De fem sager er ikke udvalgt, fordi de var de alvorligste, men fordi de klart og tydeligt illustrerer de problemer, som Amnesty International mener, at klagesystemet rummer.

“Det vores klare opfattelse, at det nuværende politiklagesystem ikke lever op til de internationale menneskerettighedsstandarder. Systemet sikrer ikke en tilstrækkelig uafhængig og upartisk efterforskning af klagerne, og den manglende adskillelse af politi og anklagemyndighed skaber nogle uigennemsigtige beslutninger, som skaber tvivl om klagesystemets uvildighed og dermed fjerner tilliden til afgørelserne”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty International.

Amnesty International har i en lang årrække været bekymret over kvaliteten af det system, der skal behandle borgernes klager over politiets adfærd. Første gang med 1994-rapporten “Denmark: Police Ill-treatment”.

I den nye rapport fremsætter Amnesty en række anbefalinger, som kan føre til en styrkelse af retssikkerheden og øge offentlighedens tillid til et retfærdigt, uafhængigt og effektivt politiklagesystem. I særdeleshed anbefaler organisationen en adskillelse af politi og anklagemyndighed, og at statsadvokaterne erstattes af et uafhængigt klageorgan med myndighed til at efterforske og afgøre klager over politiet. Dette nye organ skal være uden forbindelse eller sammenhæng – hverken institutionelt, strukturelt eller på anden vis – med politiet eller anklagemyndigheden. Desuden anbefaler Amnesty, at ofrenes rettigheder styrkes, så de får ret til at søge uafhængig lægelig ekspertise og ret til at få en uafhængig retsmedicinsk ekspert til at overvære en eventuel obduktion – betalt af det offentlige.

“Helt grundlæggende handler det om at sikre, at der er den fornødne afstand mellem dem, der behandler klagerne, og dem, der klages over. I nogle af de sager, som vi har set, og som har været omtalt i pressen, er det skøn, som statsadvokaterne har udøvet – og som har ført til, at sagen henlægges – direkte urimeligt”, siger Claus Juul.

Det nuværende klagesystem har eksisteret i 11 år, men der er fortsat en række grundlæggende mangler, der rejser tvivl om systemets upartiskhed. Selv regeringens visionsudvalg konkluderede i 2005, at det nuværende systems sammenblanding af politi og anklagemyndighed på lokalt niveau er enestående for Danmark og Norge, og at det ikke er befordrende for uafhængigheden.

Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg, der skal komme med forslag, som kan styrke befolkningens tillid til politiklagesystemet. Amnesty International har takket nej til at være med i udvalget, fordi justitsminister Lene Espersen afviste at lade udvalget gennemgå konkrete sager fra de senere år for at klarlægge statsadvokaternes praksis. Amnesty International mødes med udvalget den 17. april for at præsentere sine anbefalinger.

Formålet med Amnesty Internationals ønske om en objektiv og upartisk klagebehandling er at skabe et uafhængigt system, som vil gavne politiet og fjerne usikkerheden om afgørelserne af klager. Dermed bliver det tydeligt signaleret – både internt i politiet og over for offentligheden – at embedsmisbrug ikke accepteres.

“Hverken politiet, borgerne eller myndighederne kan leve med, at der ikke er tillid til klagesystemet. Danmark svigter de internationale menneskerettighedsstandarder ved stædigt at holde fast i et system, der ikke klart adskiller politi og anklagemyndighed”, siger Claus Juul.