Amnestys tre krav på udlændingeområdet

Amnesty International er sammen med en række andre organisationer gået sammen om tre krav på udlændinge- og integrationsområdet til den nye regering.

De tre krav er: 

  • Alle børn ud af Sjælsmark
  • Afskaf selvforsørgelses – og hjemrejseydelsen
  • Giv flygtninge ret til længerevarende ophold

Alle børn ud af Sjælsmark

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at barnets interesser (barnets tarv) er af afgørende betydning i sager, hvor børn indgår. Det er i tråd med FN’s Børnekonventions artikel 3. Barnets tarv bør derfor være et væsentligt opmærksomhedspunkt for danske myndigheder i sager om afviste asylbørn. Dette er ikke tilfældet for børnene, som lever på Udrejsecenter Sjælsmark.

Vi mener derfor ikke, at børn skal vokse op på Sjælsmark. Børns ophold på centre som Sjælsmark skal kun finde sted i et begrænset tidsrum, når deres udrejse er nært forstående. I den periode børnene befinder sig i Sjælsmark, skal regeringen sikre en hverdag, der ikke gør børnene syge. Børnene er sagesløse ofre, som ikke har nogen form for ansvar for den situation, som de befinder sig i. Derfor er det Danmarks ansvar at sikre, at børnene får en hverdag, der ligger så tæt på en almindelig hverdag som muligt med adgang til skole, fritidsinteresser uden for centret og et familieliv, hvor man for eksempel selv laver mad.

Læs mere om børnene på Sjælsmark her

Afskaf selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen

Amnesty mener, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen er fattigdomsskabende og på kant med grundlovens krav om at staten skal sikre et eksistensminimum. Allerede sidste år vurderede Institut for Menneskerettigheder, at lave ydelser til flygtninge og indvandrere skaber social eksklusion. Vi mener derfor, at denne ydelse skal afskaffes, så personer med flygtningebaggrund i Danmark får mulighed for at leve et værdigt liv, der ikke ender ud i fattigdom.

”Danmark hensætter flygtninge i fattigdom, selvom vi ved, at det ikke fører til øget beskæftigelse eller styrket selvforsørgelse. Vi kommer til at nedbryde mennesker, som Danmark i stedet burde støtte, ikke mindst hvis målet er, at de rustes til en dag selv at kunne deltage i genopbygningen af deres ofte krigshærgede hjemlande”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

Giv flygtninge ret til længerevarende ophold

Konflikter, krige og diktaturer er som regel langvarige. FN har udregnet, at en flygtning i gennemsnit har beskyttelsesbehov i 17 år. Se for eksempel på Afghanistan, hvor der har været krig så langt tilbage, nogen husker – og det bliver blot værre. Borgerkrigen i Sri Lanka varede i 30 år. I Syrien fortsætter krigen på sit ottende år, og i Yemen oplever vi lige nu en voldsom humanitære krise. Derfor mener Amnesty ikke, at vi hjælper flygtninge bedst ved at give dem midlertidig opholdstilladelse i 1-2 år.

Midlertidighed hensætter personer med flygtningebaggrund i stor usikkerhed og uvished om deres fremtid, hvilket kan ende med at nedbryde dem i stedet for at hjælpe dem. Flygtninge har mere end nogen andre brug for et fredeligt sted at opbygge en ny tilværelse uden konstant at leve i frygt for at skulle starte forfra.

Samtidig viser studier, at lange ventetider og usikkerhed om opholdsgrundlag skader integrationen og kan medføre ensomhed, depression og modløshed.

Derfor mener vi i Amnesty, at flygtninge skal have længere opholdstilladelser, og at vi i Danmark skal gøre vores bedste for at skabe en tryg hverdag for de nyankomne og videreudvikle deres kompetencer og viden, så de på den måde kan blive en gevinst for vores samfund både kulturelt, menneskeligt og økonomisk. Hvis/når der bliver fred i hjemlandet, kan Danmark genoptage sagen og vurdere om flygtningens behov for beskyttelse er ophørt, og om de derfor kan vende hjem.

Amnesty anbefaler derudover, at den danske asylprocedure er så kort og gennemsigtig som mulig, og at flygtninge deltager i integrationsprogrammer straks efter, de har fået asyl.

Organisationerne bag de tre krav er: Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke , Trampoline House, RAPOLITICS, Refugees Welcome, Venligboerne København, HackYourFuture, DFUNK og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid.