Flere af Amnestys mærkesager bliver til ny regeringspolitik

Den politiske aftale, som Danmarks nye regering med Mette Frederiksen i spidsen (S) vil regere ud fra, indeholder flere af Amnestys mærkesager. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

  • Regeringen og partierne forpligter sig på at løfte et ansvar for verden: Danmark skal hjælpe mennesker i nød og stå vagt om de internationale konventioner, arbejde aktivt for FN’s verdensmål og indgå i forpligtende internationale fællesskaber
  • Regeringen og partierne vil indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i straffeloven
  • Regeringen og partierne vil genoptage Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge
  • Regeringen og partierne slår fast, at alle i Danmark er frie og ligeværdige. Med det udgangspunkt skal integrationen fremmes igennem en række initiativer
  • Børnefamilier på Udrejsecenter Sjælsmark skal fremover bo i et nyt center, hvor børnene skal have så normal en hverdag som muligt.

Derudover mener Amnesty, at det er positivt, at Danmark vil være i førersædet på klimaområdet og indføre en bindende klimalov, fremme ytringsfriheden for offentligt ansatte, og at der flere steder i den politiske aftale lægges vægt på inddragelse af civilsamfundet.

Amnesty vil arbejde for, at den politiske aftale bliver omdannet til handling og gennemføres på en måde, hvor menneskerettighederne reelt respekteres.

Behov for flere ændringer

Der er en række områder, hvor den nye socialdemokratiske regering og partierne bag den politiske aftale bør gå endnu længere og igangsætte nye initiativer.

Amnesty mener fortsat, at der er behov for, at regeringen fastsætter en tidsbegrænsning for, hvor længe børnefamilier skal bo i et udrejsecenter.

Regeringen og partierne bag aftalen vil annullere den yderligere forringelse af integrationsydelsen og give særlige ydelser til børn for at bekæmpe børnefattigdom. Her mener Amnesty, at det skal være en bunden opgave for en kommende ydelseskommission helt at afskaffe de ydelser, der fører til fattigdom.

Der er også behov for et kursskifte for at sikre bedre retssikkerhed og ikke-diskrimination. Amnesty ønsker blandt andet et opgør med den såkaldte ghettopakke, offentlighedsloven og logningsbekendtgørelsen. Derudover er der behov for en national handlingsplan mod diskrimination og racisme for at styrke sammenhængskræften i vores samfund og sikre lige rettigheder og muligheder for alle.

Derudover skal danske virksomheder forpligtes på, at de skal respektere menneskerettighederne i deres aktiviteter både ude og hjemme. Det skal gøres lovpligtigt at udøve nødvendig omhu, og virksomhederne skal rapportere om deres indsats.