Amnesty mener: Lovforslag om forbud mod koranafbrændinger bør skrottes

Regeringens lovforslag, der har til hensigt at stoppe koranafbrændinger, er en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden. Forslaget risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion, der både er nødvendige og ønskelige i et demokratisk samfund.

Amnesty International Danmark støtter ikke regeringens udkast til en lovændring af straffeloven i henhold til et forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.

”Lovforslaget er en upræcis indskrænkelse af ytringsfriheden og risikerer at kriminalisere ytringer om tro og religion, der både er nødvendige og ønskelige i et demokratisk samfund”, udtaler generalsekretær Vibe Klarup.

Ytringsfrihed er en af de mest fundamentale frihedsrettigheder og er kernen i et demokratisk samfund, hvor menneskerettigheder respekteres. Siden 1961 har Amnesty International værnet om ytringsfriheden og arbejdet for at fremme menneskers individuelle rettigheder i hele verden.

Men det betyder ikke, at ytringsfriheden er absolut. Der er begrænsninger både i international og dansk lovgivning.

Ytringsfriheden kan begrænses, hvis det er nødvendigt af for eksempel hensynet til respekten for andres rettigheder eller omdømme og af hensyn til statens sikkerhed, den offentlige orden og den offentlige sundhed eller moral.

Frygter retstilstand, hvor religionskritik bliver straffet

Begrænsninger af ytringsfriheden skal formuleres mindst indgribende, have hjemmel i national og international ret, være proportionelle og målrettet i forhold til den enkelte sag, som domstolene skal vurdere.

Og det lever regeringens lovforslag ikke op til, vurderer Amnesty;

”Et generelt forbud, som lovforslaget lægger op til, er ikke vejen frem, da den specifikke ytring og handling altid skal vurderes i sin rette kontekst. Det betyder noget, hvem der står bag ytringen og hvilken intention, kontekst og form, ytringen har. Og ikke mindst hvilken skade ytringen kan forvolde”, siger Vibe Klarup.

Amnesty frygter, at lovforslaget i sin nuværende form kan føre til en retstilstand, hvor borgere, der udøver deres basale menneskerettigheder igennem religionskritik i forskellige udtryksformer, risikerer at blive tilbageholdt og straffet af staten. 

Anvend eksisterende lovgivning

Frem for en generel lov mod afbrændinger og andre utilbørlige handlinger, anbefaler Amnesty i sit høringssvar til lovforslaget, at myndighederne med afsæt i eksisterende lovgivning foretager en konkret stillingtagen fra sag til sag og vurderer, om en ytring krænker et mindretal.

”Amnesty opfordrer regeringen til at genvurdere eller forkaste lovforslaget, da det risikerer at gå for langt i indskrænkningen af ytringsfriheden ved at kriminalisere religionskritiske ytringer, der både kan være ønskværdige og nødvendige i et demokratisk samfund,” siger Vibe Klarup.

Ytringsfriheden blev netop indført for at kunne kritisere magthavere, hvilket er essentielt i et demokrati. Det enkelte menneske kan igennem sine ytringer udfordre magthavere.  

”Amnesty International bruger ‘retten til at forsamle sig og ytre sig under fredelige protester’ som en betydningsfuld aktionsform og redskab for, at myndighederne bliver opmærksomme på en sag. Sammen med vores kampagner og lobbyarbejde har det ført til mange positive resultater. Vi støtter kunstneriske ytringer, der har til hensigt at kritisere magthavere”, forklarer Vibe Klarup.

Behov for bedre beskyttelse af minoriteter

Regeringens lovforslag har fokus på de internationale og sikkerhedspolitiske konsekvenser af utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Selvom dette kan være i overensstemmelse med international ret, opfordrer Amnesty den danske regering til i højere grad at anerkende, at intolerance, had og racisme mod muslimer har været en medvirkende faktor bag koranafbrændingerne.

Koranafbrændingerne har negative konsekvenser for det religiøse mindretal i Danmark, som bliver udsat for had. Amnesty har dokumenteret en stigende tendens med anti-muslimsk intolerance, som regeringen bør sætte ind overfor.

”Koranafbrændingerne i Danmark viser et behov for bedre at beskytte minoriteter mod racisme og hadefulde ytringer. Derfor opfordrer vi også på det kraftigste regeringen til at bruge den nuværende lovgivning til at stoppe forhånende ytringer, der har til formal at krænke andre mennesker”, siger Vibe Klarup.

Amnesty international Danmark ser et stort behov for, at regeringen arbejder for tiltag, der indsamler viden om og modarbejder racisme og had rettet mod religiøse mindretal, herunder islamofobi i Danmark.

I høringssvaret til regeringens lovforslag har Amnesty International Danmark seks anbefalinger

• Regeringen genvurderer eller forkaster lovforslaget med udgangspunkt i allerede gældende ret, som bør yde en bedre beskyttelse

• Der udformes yderligere præciseringer i lovudkastet: Det er fint at straffe og forbyde ytringer, hvor der er tale om nedværdigende behandling. Men det er vigtigt at bevare muligheder for religionskritik og for kritiske, politiske holdninger mod magthavere.

• Der skal iværksættes bedre indsatser i forhold til beskyttelse mod hadtale i Danmark. Amnestys og internationale undersøgelser vidner om, at Danmark mangler tiltag til at beskytte minoritetsetniske danskere

• Det er vigtigt, at domstolene kan afgøre hver enkelt sag ud fra given kontekst, hvorfor domstolene i lovgivningen bør gives mulighed for at tage forbehold for konteksten og motivationen for ytringen. I den forbindelse anbefaler Amnesty, at der i lovteksten 12 kommer referencer til FN’s Rabat Handlingsplan, og at kriterierne i denne bliver tilgodeset og indgår i vurderingen af, om en bestemt ytring skal straffes eller ej

• Der bør ikke skelnes mellem de enkelte udtryksformer inden for kunstneriske handlinger og ytringer

• Destruktion af religiøse genstande skal kunne anvendes i fredelige ytringer og forsamlinger. Det giver tilmed ikke mening at skelne mellem forskellige kunstneriske værktøjer