NGO’er sagsøger den danske stat for at stoppe våbeneksport til Israel 

Israel anklages for folkedrab
Foto: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Oxfam Danmark, Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq lægger sag an mod Rigspolitiet og Udenrigsministeriet for at få stoppet dansk våbeneksport til Israel. 

Opdateret: Stævning af staten er indsendt

Der er en klar risiko for, at våben og militært udstyr, som Danmark direkte og indirekte eksporterer til Israel, bliver brugt til at begå alvorlige forbrydelser mod civile i Gaza. Dermed overtræder Danmark de internationale regler for våbenhandel samtidigt med, at Danmark risikerer at gøre sig medskyldig i overtrædelser af den humanitære folkeret – herunder krigsforbrydelser – og et plausibelt folkedrab.  

Det vurderer fire fremtrædende organisationer, som nu går rettens vej for at stoppe dansk eksport af våben og militært udstyr til Israel. Med retssagen vil organisationerne have domstolenes vurdering af, om eksporten strider mod de regler om våbenhandel, som Danmark har forpligtiget sig til.

”Vi har i fem måneder talt om et potentielt folkedrab i Gaza, men vi har ikke set politikerne gribe til handling. Danmark skal ikke sende våben til Israel, når der er en begrundet mistanke om, at landet begår krigsforbrydelser i Gaza. Vi har brug for at få rettens ord for Danmarks ansvar,” siger Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, en af organisationerne bag søgsmålet. 

Danmark har tilsluttet sig både FN’s våbenhandelstraktat og EU’s Fælles Regler for våbeneksport, som forpligter Danmark til at sikre, at eksport af våben og militært udstyr fra danske virksomheder ikke risikerer at bidrage til overtrædelser af folkeretten.

Vibe Klarup er generalsekretær i Amnesty International Danmark
Vibe Klarup, generalsekretær for Amnesty International Danmark, på pressemødet. Foto: Ólafur Gestsson

“Vi har dokumenteret flere israelske bombeangreb i Gaza, der ikke skelner mellem civile og militære mål og udsletter hele familier. Angrebene er uproportionelle og i strid med krigens regler. Danmark må på ingen måde være med til at gøre disse ulovlige angreb på civile mulige. Derfor vil vi nu have rettens vurdering af, om Danmark overholder sine forpligtigelser,” siger Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark.

Alene risikoen for, at militært udstyr kan blive anvendt i strid med krigens regler, bør få den danske stat til at stoppe eksporten i henhold til international lov, mener organisationerne.

”Befolkningen i Gaza udsultes, hundrede tusindvis af mennesker kan hverken finde vand, mad, medicin eller husly, 70 pct. af al infrastruktur er ødelagt i Gaza. Danmark må ikke levere våben til at bombe civile. Med retssagen vil vi teste, om Danmark respekterer international lov og ret og de værdier, vi bekender os til. Vi må ikke sidde klare brud på de humanitære love, krigsforbrydelser og advarslen om et potentielt folkedrab overhørig,” siger Lars Koch, generalsekretær i Oxfam Danmark.

FN’s internationale domstol (ICJ) vurderede i januar, at det er plausibelt, at Israel er i færd med at begå et potentielt folkedrab i Gaza. Og for nylig har en appeldomstol i Holland, efter stævning fra bla. Oxfam Novib, pålagt den hollandske stat at stoppe våbeneksport relateret til F35-kampfly til Israel. Amnestys dokumentation er bla. blevet brugt som grundlag i disse sager.

FN-eksperter har også for nylig advaret om, at ethvert salg og levering af våben til Israel, der risikerer at blive brugt i Gaza, vil overtræde international humanitær lov og skal stoppes med det samme.

Udover de tre danske organisationer er også den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq med i retssagen mod den danske stat. Organisationens dokumentation har også været brugt i lignende retssager.  

”Det er meget alvorlige og intensive angreb, der foregår i Gaza, hvor over 30.000 er blevet dræbt og 70.000 såret. Israel nægter at give befolkningen adgang til basale behov, som fx mad, vand, brændstof og medicinske forsyninger. Vi ser en ubeskrivelig lidelse for civile og børn, der amputeres uden bedøvelse, og masseevakuering til horrible steder. Derfor opfordrer Al-Haq indtrængende Danmark til at stoppe bevæbningen af de grusomheder, som finder sted, og til at stoppe et folkedrab på det palæstinensiske folk,” siger Maha Abdallah, talsperson i Al-Haq.

Organisationerne udtaler desuden, at på trods af massiv dokumentation af Israels forbrydelser mod civile palæstinensere i Gaza, advarsler fra internationalt anerkendte eksperter, retssagen ved ICJ og retssagen i Holland, fortsætter våbeneksporten til Israel uændret. Nu bruger vi derfor alle muligheder i en demokratisk retsstat for at opretholde international ret, humanitær lov og vores forpligtelser. 

Som civilsamfundsorganisationer står vi vagt om folkeretten og de internationale regler og love, som beskytter civile og deres rettigheder. Og vi inviterer danskerne med til at bakke op om retssagen økonomisk og lancerer i dag en crowdfunding-kampagne.

Sagen føres i Danmark af Kontra Advokater. 

Baggrund: 

 • Danske myndigheder har gennem flere år givet tilladelse til, at danske virksomheder kan eksportere komponenter til F-35-kampfly igennem et amerikansk ledet forsvarssamarbejde uden at foretage konkrete vurderinger af risikoen for, at det kan bidrage til krigsforbrydelser. USA sælger de færdigproducerede kampfly videre til Israel.
 • Israel er det første land – udover USA – til at tage kampflyene i brug. 
 • Information og Danwatch har bla. afdækket, hvordan israelske F35-kampfly og herunder danske komponenter har været brugt i bombardementer i Gaza. 
 • Under et samråd i Folketingets udenrigsudvalg den 16. januar 2024 fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at i alt 15 danske virksomheder leverer komponenter til F-35 kampflyene. 
 • Den Internationale Domstol, ICJ, har fundet det plausibelt, at Israel begår folkedrab og har iværksat foreløbige foranstaltninger for at forhindre dette. 
 • Ledende folkeretseksperter vurderer, at den danske praksis ved behandlingen af tilladelser til våbeneksport er i strid med de internationale regler for våbenhandel, som Danmark er forpligtiget til at overholde. 
 • Den 12. februar 2024, har en appeldomstol i Holland besluttet at pålægge den hollandske regering at stoppe våbeneksport til Israel indenfor F-35 programmet på baggrund af et sagsanlæg fra bl.a. Oxfam Novib. Domstolen fandt, at fortsat eksport er i strid med EU’s Fælles Regler for våbeneksport og FN’s våbenhandelstraktat, som både Holland og Danmark har underskrevet. 
 • FN-eksperter har for nylig opfordret til, at lande stoppede deres våbeneksport, hvis der er risiko for, at våbnene kan blive brugt i Gaza.

Vil du læse mere om Amnesty Internationals arbejde i Gaza og Israel og læse vores rapporter og dokumentation, så klik nedenfor.

ENGLISH VERSION

NGOs sue the Danish state to stop arms exports to Israel


Oxfam Denmark, Amnesty International Denmark, Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid Denmark) and the Palestinian human rights organization Al-Haq are suing the Danish National Police and the Ministry of Foreign Affairs to stop Danish arms exports to Israel.

There is a clear risk that weapons and military equipment that Denmark directly and indirectly exports to Israel will be used to commit serious crimes against civilians in Gaza. In doing so, Denmark violates international rules on arms trade and risks becoming complicit in violations of international humanitarian law – including war crimes – and a plausible genocide.

This is the assessment of four prominent organisations that are now taking legal action to stop Danish exports of weapons and military equipment to Israel. With the lawsuit, the organisations want the courts to assess whether the exports violate the rules on arms trade to which Denmark has committed itself.

”For five months we have been talking about a potential genocide in Gaza, but we have not seen politicians take action. Denmark should not be sending weapons to Israel when there is a reasonable suspicion that it is committing war crimes in Gaza. We need to get the court’s word on Denmark’s responsibility,” says Tim Whyte, Secretary General of Mellemfolkeligt Samvirke, one of the organisations behind the lawsuit.

Denmark has joined both the UN Arms Trade Treaty and the EU Common Rules for Arms Exports, which obliges Denmark to ensure that exports of weapons and military equipment from Danish companies do not risk contributing to violations of international law.

”We have documented several Israeli bombings in Gaza that do not distinguish between civilian and military targets and wipe out entire families. The attacks are disproportionate and in violation of the rules of war. Denmark must in no way contribute to making these illegal attacks on civilians possible. Therefore, we now want the court to assess whether Denmark fulfils its obligations,” says Vibe Klarup, Secretary General of Amnesty International Denmark.

The risk of military equipment being used in violation of the rules of war alone should make the Danish state stop the export in accordance with international law, according to the organisations.

”The people of Gaza are starving, hundreds of thousands of people cannot find water, food, medicine or shelter, 70 per cent of all infrastructure has been destroyed in Gaza. Denmark must not supply weapons to bomb civilians. With the trial, we will test whether Denmark respects international law and the values we profess. We cannot ignore clear violations of humanitarian law, war crimes and the warning of a potential genocide,” says Lars Koch, Secretary General of Oxfam Denmark.

In January, the UN International Court of Justice (ICJ) ruled that it is plausible that Israel is committing potential genocide in Gaza. And recently, a court of appeal in the Netherlands, following a petition from Oxfam Novib, among others, has ordered the Dutch state to stop export of F-35 fighter jet parts to Israel. Amnesty’s documentation has been used as a basis in these cases.

UN experts have also recently warned that any sale and supply of weapons to Israel that risk being used in Gaza
would violate international humanitarian law and must be stopped immediately.

In addition to the three Danish organisations, the Palestinian human rights organisation Al-Haq is also involved in
the lawsuit against the Danish state. The organisation’s documentation has also been used in similar lawsuits.

”These are very serious and intensive attacks that are taking place in Gaza, where over 30,000 have been killed and 70,000 injured. Israel refuses to allow the population access to basic needs such as food, water, fuel and medical supplies. We see indescribable suffering for civilians and children, amputations without anesthesia, and mass evacuations to horrific locations. Therefore, Al-Haq urges Denmark to stop arming the atrocities that are taking place and to stop a genocide of the Palestinian people,” says Maha Abdallah, spokesperson of Al-Haq.

The organisations further state that despite massive documentation of Israel’s crimes against Palestinian civilians in Gaza, warnings from internationally recognized experts, the ICJ trial and the court case in the Netherlands, arms exports to Israel continue unabated. Now, therefore, we are using every opportunity in a democratic state governed by the rule of law to uphold international law, humanitarian law and our obligations.

As civil society organisations, we stand up for international law and the international rules and laws that protect civilians and their rights. And we invite Danes to support the court case financially and are launching a crowdfunding campaign today.

The case is being conducted in Denmark by Kontra Advokater.

Background:

 • For several years, Danish authorities have allowed Danish companies to export components for F-35 fighter jets through a US-led defence cooperation without conducting specific assessments of the risk of contributing to war crimes. The US sells the finished fighter jets to Israel.
 • Israel is the first country – besides the US – to deploy the fighter jets.
 • Information and Danwatch have uncovered how Israeli F35 fighter jets, including Danish components, have been used in bombardments in Gaza.
 • During a consultation in the Danish Parliament’s Foreign Affairs Committee on 16 January 2024, Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen (M) announced that a total of 15 Danish companies are supplying components for the F-35 fighter jets.
 • The International Court of Justice, ICJ, has found it plausible that Israel is committing genocide and has taken interim measures to prevent this.
 • Leading international law experts believe that the Danish practice of processing licences for arms exports is in violation of the international rules on arms trade, which Denmark is obliged to comply with.
 • On 12 February 2024, a court of appeal in the Netherlands decided to order the Dutch government to stop arms exports to Israel within the F-35 programme based on a lawsuit from Oxfam Novib and others. The court found that continued exports are in violation of the EU Common Rules for Arms Exports and the UN Arms Trade Treaty, to which both the Netherlands and Denmark are signatories.
 • UN experts have recently called for countries to stop their arms exports if there is a risk that the weapons could be used in Gaza.