Trods adskillige advarsler fortsætter den danske stat med at tillade våbeneksport til Israel. Nu går vi rettens vej for at sikre, at Danmark ikke bliver medskyldig i krigsforbrydelser og et muligt folkedrab i Gaza.

Danmark har ved lov forpligtet sig til, at dansk våbeneksport ikke må risikere at bidrage til overtrædelser af folkeretten – herunder krigsforbrydelser.

Men selvom vi i Amnesty har afdækket israelske krigsforbrydelser i Gaza, fortsætter Danmark med at tillade våbeneksport til Israel. Også efter FN’s Internationale Domstol har fundet det plausibelt, at Israel er i færd med at begå folkedrab i Gaza, er den danske eksport fortsat.

Ved at sagsøge staten vil vi i Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam Danmark og den palæstinensiske menneskerettigheds-organisation Al-Haq nu lade domstolene vurdere, om den danske stat overholder de regler om våbenhandel, som Danmark har forpligtet sig til.

Risikerer at blive medskyldig i krigsforbrydelser

Over 25.000 tons bomber er siden 7. oktober blevet kastet over Gaza, som er et område på størrelse med Langeland.

Hele familier begraves i ruinerne af deres eget hjem, også i de områder Israel angiver som sikre zoner for civile.

Amnesty International har undersøgt flere konkrete israelske bombeangreb. Her fandt vi ingen beviser for, at de beboelsesejendomme, som blev ramt, kunne betragtes som legitime militære mål, eller at menneskene i ejendommene udgjorde militære mål.

Når et upræcist angreb ikke skelner mellem militære og civile mål, og sårer eller dræber civile, udgør det en krigsforbrydelse.

Danmark har forpligtet sig til, at danske våben ikke må risikere at bidrage til forbrydelser mod civile. Dansk våbeneksport til Israel skal derfor stoppes.

Det går din donation til

Vi er rørte og stolte over den opbakning, vi allerede har oplevet i forbindelse med vores retssag mod staten. 

Takket være tusindvis af donationer fra danskerne er sagens omkostninger til advokaterne nu dækket, og vi indgav stævningen onsdag den 3. april. Nu afventer vi retssagens videre forløb. Det er ikke alene en enorm støtte til vores arbejde, det sender også et stærkt signal om den folkelige opbakning, der er til, at Danmark ikke må risikere at blive medskyldige i brud på folkeretten og krigsforbrydelser i Gaza. 

Arbejdet stopper dog ikke her. Vi skal fastholde det massive pres, vi nu har lagt på regeringen for at få stoppet dansk våbeneksport til Israel. Derfor fortsætter vi indsamlingen, og hver en donation vil sikre, at vores krav forbliver på dagsordenen. Donationerne vil blandt andet blive brugt i oplysningsmateriale, debatarrangementer og folkelige events rundt omkring i landet, så politikerne ikke er i tvivl om, at vi er mange, der vil stoppe dansk våbeneksport til Israel. 

 Sammen gør vi folkeretten til en folkesag.

Hvorfor Amnesty International Danmark, Oxfam Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og Al-Haq?

Som civilsamfundsorganisationer står vi vagt om folkeretten og de internationale regler og love, som beskytter civile og deres menneskerettigheder. Det er derfor vores opgave at arbejde for alle menneskers værdighed og stille magthavere til ansvar, når de forsømmer deres statslige forpligtelser.

Har du spørgsmål til sagen, så se vores spørgsmål og svar til retssagen.

Regler for våbeneksport

Danmark har tilsluttet sig både FN’s våbenhandelstraktat og EU’s Fælles Regler for våbeneksport.
Reglerne forpligter Danmark til at sikre, at eksport af våben og militært udstyr fra danske
virksomheder ikke risikerer at bidrage til overtrædelser af folkeretten – herunder
krigsforbrydelser. Er der en klar risiko, skal eksporten stoppe.

Hvad er folkeret, krigsforbrydelser og folkedrab?

HVAD ER FOLKERETTEN?
“Folkeret” er den danske betegnelse for den del af juraen, der regulerer de retslige forhold mellem stater. På engelsk hedder det ”international law” Men der er ingen indholdsmæssig forskel på ”folkeret” og ”international ret”. Folkeretten omfatter bl.a. Den internationale strafferet og internationale domstole, havret og magtanvendelse og den humanitære folkeret.

HVAD ER KRIGSFORBRYDELSER?
En krigsforbrydelse er et brud på krigens love og bliver begået i forbindelse med en væbnet konflikt. Det er eksemeplvis, når et upræcist angreb ikke skelner mellem militære og civile mål, og sårer eller dræber civile, udgør det en krigsforbrydelse.

HVAD ER FOLKEDRAB?
Folkedrab er en forbrydelse, som tilsigter helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe af mennesker. I håb om at kunne forebygge fremtidige folkedrab vedtog FN i 1948 en folkedrabskonvention, hvori begrebet folkedrab blev defineret. Folkedrabskonventionens definition på folkedrab er karakteriseret ved, at folkedrab omfatter bestemte handlinger, som udføres mod en på forhånd defineret gruppe, med den specifikke hensigt at tilintetgøre gruppen.