Organisationer roser Folketingets afvisning af regeringens opholdsforbud

Folketinget har den 3. juni vedtaget regeringens såkaldte Tryghedspakke, men samtidig stemte et flertal udenom regeringen nej til forslaget om et generelt opholdsforbud. Afvisningen af opholdsbuddet får ros fra Amnesty International, Globalt Fokus, Nyt Europa og Mellemfolkeligt Samvirke, der med interessevaretagelse, lovanalyse og offentlig kritik i fællesskab har arbejdet for at forhindre en unødvendig indskrænkning af danskerne frihedsrettigheder. 

Under overskriften ”Tryghed for alle danskere” præsenterede regeringen i efteråret en såkaldt tryghedspakke. I et centralt element heri hed det, at politiet fremover skulle kunne indføre et ”tryghedsskabende opholdsforbud for alle personer i et bestemt område, hvor der er utryghed.”

Kort sagt skulle loven ikke længere blot ramme de borgere, som stod bag den såkaldte utryghedsskabende adfærd, men derimod enhver borger, som selv fredeligt måtte ønske at opholde sig i et bestemt område.

Den indskrænkning af danskernes frihedsrettigheder vakte bekymring hos organisationerne Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Nyt Europa og Globalt Fokus, som i februar indsendte et fælles høringssvar med en række kritikpunkter. Ikke mindst ville regeringens lovforslag i sin oprindelige ordlyd medføre ubegrundede indhug i danskernes ret til bevægelsesfrihed, domstolsgaranti, retten til privatliv, retten til fredeligt at demonstrere samt retten til ikke at blive diskrimineret, lød kritikpunkterne.  

Læs høringssvaret

Af samme grund sender organisationer efter dagens tredjebehandling af lovforslaget i Folketingssalen en ros til de partier, som bragte regeringen i mindretal på forslaget om opholdsforbuddet:

”I dag glæder vi os på vores rettigheders vegne og over, at et flertal i Folketinget lyttede til kritikken og nedstemte regeringens forslag om et opholdsforbud, som kunne ramme enhver”, siger Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver i Amnesty Danmark.

”Vi har igennem de seneste måneder måtte sande, at regeringen ikke har haft den samme lydhørhed som de øvrige partier, når det kommer til den velbegrundede bekymring fra civilsamfundet. Tværtimod har justitsministeren på beskæmmende vis angrebet aktører, som har stået vagt om danskernes frihedsrettigheder”, siger Lisa Blinkenberg.

Læs også: Debatten om Tryghedspakken har været skræmmende afslørende for justitsministerens værdikompas

En alliance for frihedsrettigheder  

Udover høringssvaret har repræsentanter for Amnesty Danmark, Globalt Fokus, Mellemfolkeligt Samvirke og Nyt Europa holdt møder med en række af Folketingets politiske partier, ligesom organisationerne i foråret fremlagde sine bekymringer i Folketingets Retsudvalg og i offentligheden.

Og det arbejde har tilsyneladende haft en effekt, glæder organisationerne sig over i dag:

Læs også: Regeringens tryghedspakke gør os utrygge

”Der er sket væsentlige ændringer siden førstebehandlingen af tryghedspakken. Opholdsforbuddet blev pillet ud af det samlede lovforslag, og det blev også præciseret, at der skulle tages særlige hensyn til eksempelvis politiske forsamlinger og demonstrationer”, siger Lisa Blinkenberg, seniorrådgiver i Amnesty Danmark.

Hun hæfter sig ved, at flere partier ved førstebehandlingen af tryghedspakken ikke gjorde indsigelser imod opholdsforbuddet, men at en række partier – herunder SF, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre ved anden behandlingen alle rettede en klar kritik af forslaget i sit oprindelige udkast.

Ved selve afstemningen den 3. juni blev forslaget om at gennemføre et opholdsforbud, som ville ramme selv borgere som fredeligt forsamlede sig eller ønskede at opholde sig på bestemte offentlige områder, nedstemt med stemmerne 51 imod og 41 for.

”Alt i alt er det en forholdsvis positiv udvikling og forbedring, som vi har været med til at skabe. Dog er vi fortsat kritiske over den måde partier som Socialdemokratiet, Venstre og Nye Borgerlige under debatten i Folketinget har kastet skylden for utryghed over på borgere af anden ikke-dansk herkomst”, siger Lisa Blinkenberg, som har fulgt lovbehandlingen i Folketinget.