Hvad er Nordic Youth Conference?

Nordic Youth Conference (NYC) er en årlig begivenhed for unge i alderen 16-24 år fra Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Færøerne. Hvert år mødes omkring 50 ungdomsaktivister fra Norden for at lære om menneskerettigheder og aktivisme. I 2021 vil konferencen være virtuel, og den finder sted fra 4. til 7. juli.

Arrangementet omfatter inspirerende workshops, interessante foredrag og handling for menneskerettigheder. Arbejdssproget er engelsk. For at ansøge skal du udfylde ansøgningsskemaet inden den 6. juni og fortælle os, hvorfor du vil deltage på den fedeste ungdomskonference!

NYC 2021: Kreativ og bæredygtig aktivisme

I en verden, hvor ordet “lockdown” er blevet en del af vores daglige ordforråd, og globale masseprotester finder sted dagligt, er det ikke mærkeligt at ville være en del af forandringen og samtidig ikke helt vide hvordan. Vores “sædvanlige” måder at protestere på og udføre aktivisme er virkelig blevet sat på prøve.

Så… På dette års NYC vil vi fokusere på kreativ og bæredygtig aktivisme!

Du får værktøjerne til at blive den mest kreative aktivist samtidig med, at du lærer, hvordan selvomsorg og trivsel er fuldstændig essentielle komponenter af aktivisme! Du lærer, hvordan du laver sjove og engagerende digitale kampagner. Og du vil høre fra inspirerende talere og eksperter, der deler deres historier og viden om, hvordan man kan foretage positive ændringer. Endelig vil du modtage taktikker for at forhindre udbrændthed og fremme trivsel og modstandsdygtighed som aktivist.

I årets konference lærer du om menneskerettighedskrænkelser i Guantánamo-fængslet. Aldrig hørt om det? Det er et militærfængsel, der drives af USA, der fortsat tilbageholder 40 muslimske mænd på ubestemt tid, de fleste uden tiltale, hvoraf mange er blevet udsat for tortur af den amerikanske regering. Ingen har modtaget en retfærdig rettergang. Behandlingen og fængslingen i Guantánamo er åbenlyse menneskerettighedskrænkelser, som Biden-administrationen skal afslutte nu. Du vil møde en tidligere fange og nu aktivist, og du får chancen for at tage handling!

Konferenceprogrammet

Søndag 4. juli kl. 14.00 – 21.00

 • Introduktion til konferencen
 • Mød de andre aktivister
 • Introduktion til sagen: Krav om lukning af Guantánamo-fængslet
 • Movie night!

Mandag 5. juli kl. 17.00 – 20.00

 • Workshop: Kreativ aktivisme i digitale rum

Tirsdag den 6. juli kl. 17.00 – 20.00

 • Guantánamo gæstetaler
 • Workshop: trivsel og bæredygtighed i aktivisme

Onsdag den 7. juli kl. 17.00 – 20.00

 • Action day!

Nordic Youth Conference samler 50 ungdomsaktivister fra Danmark, Finland, Sverige, Norge, Island og Færøerne til en 4-dages digital begivenhed, hvor du får mulighed for at blive en stærk aktivist og opbygge et fantastisk og langvarigt netværk af venner og medaktivister i de nordiske lande. I vil bringe værktøjerne og viden tilbage til resten af ​​bevægelsen for at opbygge et endnu stærkere Amnesty.

Vil du være med?

Udfyld ansøgningsskemaet. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, som de kommer ind.

Det praktiske

 • Konferencen finder sted online fra 4.-7. Juli
 • Ansøgere skal være 16-24 år
 • Konferencens arbejdssprog er engelsk
 • 10 deltagere vælges fra hvert land baseret på ansøgningerne
 • Amnesty fremhæver mangfoldighed og lighed i sit arbejde. Vi ønsker at have ansøgninger fra mennesker, der repræsenterer forskellige køn, sprog, kulturelle og andre minoritetsgrupper
 • Deadline: løbende.
 • Send ansøgning til youth@amnesty.dk

Jeg vil anbefale NYC af hele mit hjerte. Alle er velkomne, ingen er for ”anderledes” eller ”almindelige”, eller for ung eller gammel, ingen er noget for meget eller noget for lidt – på NYC er der plads til alle. Dén chance synes jeg, at man skal gribe, for det er ikke mange steder i verden, hvor sådan et stort antal af mennesker mødes med præcis samme indstilling til livet: at her er plads til alle, og at vi sammen kan skabe vidunderlige resultater for os selv og hinanden.

Amalie Søderberg, deltager NYC 2019

In English

What is Nordic Youth Conference?

Nordic Youth Conference (NYC) is a yearly event for youth aged 16-24 from Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland and the Faroe Islands. Every year around 50 youth activists meet in this gathering to learn about human rights and activism. In 2021 the conference will be virtual and it will take place from the 4th to 7th of July.

The event will include inspiring workshops, interesting lectures and action for human rights. The conference is organised in English. In order to apply fill out the application form by 6th of June and let us know why you want to take part in the activism event!

Nordic Youth Conference 2021: Creative and Resilient Activism

In a world where the word “lockdown” has become a part of our daily vocabulary and mass protests are going on all over the world, it’s not strange to want to be a part of the change and at the same time not know how. Our “usual” ways of protesting and doing activism have really been put to the test this past year and finding outlets for activism has not been the easiest.

Well… At this year’s Nordic Youth Conference, we will be focusing on Creative and Resilient activism!

You will get the tools to become the most creative activist while also staying resilient and having a good time! You will learn how to campaign online in a fun and engaging way. And you will hear from inspirational speakers and experts, who will share their stories and knowledge on how to make positive change. Lastly, you will receive tactics to prevent burnout and promote wellbeing and resilience.

In this year’s conference you will learn about the human rights violations in the Guantánamo Detention Center. Never heard of it? It’s a military prison run by the United States that continues to hold 40 Muslim men indefinitely, most without charge, and many of whom were tortured by the US government. None has received a fair trial. The treatment and imprisonment in Guantánamo are glaring human rights violations that the Biden administration must end now. You will meet a former prisoner and now activist and you will get a chance to do your bit.

The conference program

Sunday 4th of July at 14.00 – 21.00

 • Introduction to the conference
 • Meeting other activists
 • Introduction to the case: Demand the Closing of the Guantánamo Detention Center
 • Movie night!

Monday 5th of July at 17.00 – 20.00

 • Workshop: Creative activism in digital spaces

Tuesday 6th of July at 17.00 – 20.00

 • Guantánamo guest speaker
 • Workshop: Wellbeing and resilience in activism

Wednesday 7th of July at 17.00 – 20.00

 • Action day!

The Nordic Youth Conference will bring together 50 Youth activists from Denmark, Finland, Sweden, Norway, Iceland and the Faroe Islands in a 4-day digital event where you get the opportunity to become a strong activist and build an amazing and long-lasting network of friends and co-activists across the Nordic countries. You will connect with each other and yourself and bring back the tools and knowledge to the rest of the movement to build an even stronger Amnesty.

Do you want to join?

Fill out the application form no later than the 6th of June.

Practicalities

 • The conference takes place online from the 4th-7th of July
 • Applicants must be 16-24 years of age
 • Working language of the conference is English
 • 10 participants will be chosen from each country based on the applications
 • Amnesty emphasizes diversity and equity in its work. We wish to have applications from people representing different genders, languages, cultural and other minority groups
 • Deadline: 6th of June