Hvad er Nordic Youth Conference?

Nordic Youth Conference (NYC) er en årlig begivenhed for unge i alderen 16-24 år fra Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island og Færøerne. Hvert år mødes omkring 50 ungdomsaktivister fra Norden til en af Amnestys største og vigtigste ungdomsbegivenheder, hvor du kan lære en masse om menneskerettigheder og aktivisme.

Konferencen er arrangeret på engelsk, og finder sted i Tuusula lidt udenfor Helsinki i Finland fra 27. juni til 1. juli.

Send din ansøgning til youth@amnesty.dk senest den 15. maj.

See English below

Vær med i kampen for menneskerettighederne til årets Nordic Youth Conference

Endelig kan afholde Nordic Youth Conference (NYC) fysisk igen og denne gang i Finland. Er du mellem 16 og 24 år gammel, brænder du for menneskerettighederne, og har du lyst til at gøre en forskel? Hvis svaret er ja, så skal du med til Nordic Youth Conference 2022.

Tema: Israels apartheid mod palæstinensere 

Apartheid er et ord fra sproget afrikaans i Sydafrika, og betyder ”adskillelse”. Et apartheidsystem er den institutionaliserede undertrykkelse og dominans af en etnicitet over en anden. Det er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, som er i strid med folkeretten og er en forbrydelse mod menneskeheden.

Amnesty International har i mere end to år undersøgt palæstinensernes situation i Israel og de besatte palæstinensiske områder. Vi fandt ud af, at den systematiske undertrykkelse er overalt – den sker gennem love, politikker og praksis, der er så omfattende, at palæstinenserne diskrimineres grusomt på næsten alle niveauer i samfundet.

Se videoen Israel’s Apartheid Against Palestinians – Explained

I de sidste 73 år er hundredtusindvis af palæstinensere blevet tvangsfordrevet, og deres hjem er blevet ødelagt af Israel. Tvangsfjernelser og ødelæggelse af hjem finder sted hver uge, hvilket forårsager ubeskrivelige lidelser og livslange traumer for palæstinenserne.

Mere end seks millioner palæstinensere har levet som flygtninge i årtier. Selv i dag er mindst 150.000 mennesker i reel fare for at miste deres hjem.

Undertrykkelsessystemet kommer også til udtryk i racistisk ekspropriation og diskriminerende love om arealanvendelse og zoneinddeling. På grund af dette er det helt umuligt for mange palæstinensere at bygge deres eget hjem. Israel ødelægger også boliger, der er blevet bygget uden nødvendig tilladelse – en tilladelse som i princippet ikke bliver givet til palæstinenserne.

Generelt er palæstinensernes liv ofte stærkt begrænset af vilkårlige love og praksisser, der gør det vanskeligt for dem at nyde deres rettigheder og endda bevæge sig frit rundt på grund af mange militære checkpoints.

Bemærk: Målet for Amnestys kampagne er staten Israel, IKKE det jødiske folk.

Hvad kan du gøre?

Jo mere vi hører om Israels handlinger imod palæstinenserne, jo flere mennesker rundt om i verden er klar til at rejse sig imod uretfærdighed. Nu er det tid til at stå sammen. Det første skridt er at øge bevidstheden om palæstinensernes lidelser under det israelske apartheidregime. Sammen har vi magten til at gøre op med apartheid lidt efter lidt.

Til NYC lærer du, hvilke redskaber du kan bruge til at bekæmpe menneskerettighedskrænkelser. Vi inviterer nogle af de førende eksperter på området. Folk, der er direkte berørt, kommer og fortæller deres historie.  Du vil lære hvordan du organiserer dig i kampen for menneskerettigheder, og hvordan du bruger din stemme på gaden, på sociale medier og i lokale medier. Dét du lærer, skal du bruge til at planlægge en stor aktion i Helsinki sammen med de andre aktivister.

Vil du med? 

Der er plads til ti deltagere fra hvert land, så hvis du vil med, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du senest den 15. maj kl. 12.00 skal sende til youth@amnesty.dk

Praktisk info

 • Du skal være mellem 16 og 24 år.
 • Du skal være medlem for at deltage til NYC. Det koster 75 kr. om året hvis du er under 18 år og 195 kr. om året, hvis du er over. Tilmeld dig her
 • Konferencen er alkoholfri, hvilket betyder, at der ikke må købes eller indtages alkohol.
 • Alle deltagere skal underskrive en samtykkeerklæring inden konferencen. Deltagere under 18 år skal have en underskrift fra en forælder/værge.
 • Der er et deltagergebyr på 400 kr. Amnesty betaler din transport til og fra Helsinki, dit ophold og mad under konferencen. 
 • Konferencen foregår på engelsk, og derfor er det nødvendigt, at du både kan forstå og tale engelsk.
 • Du skal forvente lange dage og indlogering med andre youth-aktivister.
 • Er du en af de ti, som bliver udvalgt til at deltage i konferencen, får du løbende tilsendt mere info.

Jeg vil anbefale NYC af hele mit hjerte. Alle er velkomne, ingen er for ”anderledes” eller ”almindelige”, eller for ung eller gammel, ingen er noget for meget eller noget for lidt – på NYC er der plads til alle. Dén chance synes jeg, at man skal gribe, for det er ikke mange steder i verden, hvor sådan et stort antal af mennesker mødes med præcis samme indstilling til livet: at her er plads til alle, og at vi sammen kan skabe vidunderlige resultater for os selv og hinanden. Amalie Søderberg, deltager NYC 2019

In English

What is the Nordic Youth Conference?

The Nordic Youth Conference (NYC) is a yearly event for youth aged 16-24 from Finland, Sweden, Norway, Denmark, Iceland, and the Faroe Islands. Every year around 50 youth activists meet in this gathering to learn about human rights and activism. In 2022 the conference will be organized in Tuusula outside of Helsinki, Finland and it will take place from the 27th of June to the 1st of July.

The conference is organised in English.

Apply by filling out the application form by 15th of May

Theme: Israel’s apartheid against the Palestinians

Apartheid is a word from the Afrikaans language in South Africa and it means “separatedness”. A system of apartheid is the institutionalized oppression and domination by one racial group over another. It is a serious human rights violation which is against international law and is a crime against humanity.

Amnesty International researched the situation of Palestinians in Israel and the Occupied Palestinian Territories for over two years. We found out that the systemic oppression is everywhere – it happens through laws, policies and practices which are so extensive that they make sure that Palestinians are cruelly discriminated in almost all levels of society.

In the last 73 years hundreds of thousands of Palestinians have been forcely evicted and their homes have been destroyed by Israel. Forced removals and the destruction of homes take place every week causing indescribable suffering and lifelong trauma to the Palestinians.

More than six million Palestinians have lived as refugees for decades. Even today, at least 150,000 people are in real danger of losing their homes.

The system of oppression is also manifested in the racist expropriation and discriminatory land use laws, planning and zoning. Because of them, building their own homes is completely impossible for many Palestinians. Israel is also massively destroying homes that have been built without proper permission – one that is not, in principle, even granted to the Palestinians.

Overall, the lives of Palestinians are often severely restricted by arbitrary laws and practices making it difficult for them to enjoy their rights and even move around freely due to many military checkpoints.

Note: The target of Amnesty’s campaign is the state of Israel, NOT jewish people.

What can YOU do?

The more we hear about Israel’s actions against the Palestinians, the more people around the world are ready to rise against injustice. Now is the time to join forces. The first step is to raise awareness on the Palestinians’ suffering under the Israeli apartheid regime. Together we have the power to crush apartheid – even if it happens little by little.

You will learn how to organize yourself in the fight for human rights and how to use your voice on the streets, on social media and in local media. You will use your new skills to plan a public action in Helsinki together with the other activists.

Want to be a part of this? Apply by filling out the application form by 15th of May and let us know why you want to take part in the activism event!

Practicalities

 • Applicants must be between 16 and 24 years old
 • You must be a member to participate in NYC. It costs 75 kr if you are under 18 and 195 kr if you are over 18. Become a youth member here
 • The conference is non-alcoholic, which means that no alcohol may be bought or consumed.
 • All participants must sign a consent form before the conference. Participants under the age of 18 must have a signature from a parent / guardian.
 • here is a participation fee of DKK 400. Amnesty pays for your transport to and from Helsinki, your stay and food during the conference.
 • The language of the conference is English
 • You should expect long days and accommodation with other youth activists.
 • If you are one of the 10 participant selected to participate in the conference, you will receive more info on an ongoing basis.
 • Amnesty emphasizes equality and equity in its work. We welcome applications from people with disabilities, of different genders and from linguistic, cultural and other minorities.