Gør jeres skole mere menneskerettighedsvenlig

Lær mere om hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole. Guiden henvender sig til jer, der ønsker at fo­kusere mere på værdier som respekt, ligeværd, rum­melighed og medindflydelse på jeres skole. Ikke kun i undervisningen, men også i det øvrige skoleliv.

Guiden beskriver bl.a. hvad det vil sige at være en Human Rights Friendly School.

I vil få et indblik i de fordele, skolen får ved at fokusere på menneskerettighederne. I vil også få nogle helt konkrete eksempler på, hvordan I kan gribe arbejdet med menneskerettighederne an på jeres skole – både når det gælder selve undervisningen i menneskeret­tighederne, men også i forhold til andre aspekter af skolelivet som fx ledelsesprocesser, skolemiljø og skolens relationer internt og til omverden.

Det er på ingen måde meningen, at I skal arbejde med alle områder med det samme.

Guiden giver inspiration, som I kan plukke, som det passer jer. Det er helt og holdent op til jer, i hvor stor skala I vil starte ud, og hvor hurtigt I vil gå fremad.

Om at være en menneskerettighedsvenlig skole

Nemt at integrere menneskerettighederne i undervisningen

At fokusere på menneskerettighederne er ikke noget, der skal læg­ges oveni alt det andet, der skal nås. Det kan nemt integreres i undervisningen og i skolelivet i øvrigt.

I beskæftiger jer sikkert allerede med nogle af de ting, som menneskerettighederne handler om, selvom I ikke definerer det sådan. Fokus på menne­skerettighederne bidrager til opfyldelsen af de faglige krav, der stilles til folkeskolen og dens undervisning, og imødekommer kravet i folkeskolens kanon om at undervise i FN’s Verdenserklæring om Menneskeret­tighederne.

Hvad får jeres skole ud af at være en menneskerettighedsvenlig

Danmarks første Human Rights Friendly School er skolen Kon Tiki. De har haft arbejdet med menneskerettigheder som tema gennem et helt skoleår for hele skolen for alle børn fra 0. til 9. klasse.

Noget af det skolen fremhæver, at den har opnået ved at være en Human Rights Friendly School er bl.a. lærerige forløb for deres elever om ‘den virkelige verden’, at lærerne fik set på deres egen rolle som undervisere, og at de fik set hele deres skole igennem for ligeværd, demokrati og indflydelse.

Helt konkret oplevede børnene, at:

  • man opfører sig bedre over for hinanden – det er i orden at være den, man er
  • de mere tilbageholdende børn åbner op og bliver mere modtagelige for læring og sociale relationer
  • man lytter gensidigt til hinanden – også voksne og børn imellem
  • børnene får mere indflydelse, og det højner moti­vationen og læringen
  • børnene bliver stærke fagligt og mere aktivt læ­rende. De får en faglighed, der ruster til en omskif­telig verden