Oprindelige folk risikerer livet for at beskytte naturen, deres landområder og levevis. Desuden er piger og kvinder ekstra udsatte over for diskrimination og seksuelle krænkelser. Sammen med lokale aktivister og organisationer arbejder Amnesty Danmark derfor på at undervise oprindelige folk i Peru, Paraguay og Brasilien, så de bedre kan kæmpe for deres rettigheder.

Oprindelige folk i Sydamerika fortsætter deres lange kamp for at forsvare de landområder og den levevis, som de har arvet fra deres forfædre. Samtidig kæmper de imod angreb, diskrimination og fattigdom. Oprindelige folk har et lavere uddannelsesniveau, bliver underbetalt og har ikke den samme adgang til sanitet og rent drikkevand som den øvrige befolkning på kontinentet. Desuden er mødre- og børnedødeligheden højere og den forventede levetid kortere blandt oprindelige folk, der historisk set er blevet mere ekskluderet, marginaliseret og holdt ude af beslutningsprocesserne end andre befolkningsgrupper. Piger og kvinder rammes ekstra hårdt, da de oveni udsættes for diskrimination og seksuelle krænkelser – udelukkende på grund af deres køn.

Oprindelige folk angribes og har manglende medbestemmelse

Kampen for rettigheder og retfærdighed for oprindelige folk handler ofte om kontrollen over naturressourcer og landområder. På tværs af kontinentet bliver deres rettigheder krænket, når de er oppe imod enorme projekter, der skal udvinde råstoffer eller udvikle landbrug og infrastruktur:

Oprindelige folk bliver fordrevet fra deres hjem og nægtet deres ret til at blive konsulteret og godkende projekter i deres landområder, som det står erklæret i FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder. De bliver udsat for intimidering og voldelige angreb, og deres protester bliver holdt nede med overdreven magtanvendelse. Eller også bliver retssystemet brugt imod dem på en diskriminerende måde.

Desuden kan det have dødelige konsekvenser, hvis oprindelige folks ledere offentligt forsvarer deres landområder. Ifølge den internationale NGO Global Witness fandt tre ud af fire drab på miljø – og landområdeforkæmpere i 2020 sted i Sydamerika, og en tredjedel af de dødelige angreb var rettet mod oprindelige folk. I Brasilien og Peru foregik næsten 75 procent af alle registrerede angreb i de to landes Amazonas-regioner. Alle disse krænkelser mod oprindelige folk og dets levevis er med til at true deres fortsatte kulturer, identitet og eksistens.

Fokuslande og samarbejdspartnere

  • Peru: Amnesty International Peru (AIPE) and National Organization of Andean and Amazonian Women in Peru (ONAMIAP)
  • Brazil: Amnesty International Brazil (AIBRZ), Instituto Maira, Indigenous Association of the Arara da Cochoeira Seca People – KOWIT, APIB – Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB)
  • Paraguay: Amnesty International Paraguay (AIPGY), Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) / Federation for the Self-determination of Indigenous Peoples, Fondo Mujeres del Sur (FMS) / Southern Women’s Fund, Grupo SUNU de Acción Intercultural, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC), Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI).

Råstofudvinding vinder over rettigheder

I Brasilien bliver oprindelige folks rettigheder for eksempel krænket ved den fortsatte udvidelse af veje og transportinfrastruktur, ulovlig minedrift, skovbrande og beslaglæggelse af jord til ulovlig kvægdrift og agroindustri.

I Peru er adskillige demonstrationer imod store råstofudvindingsprojekter blevet mødt af unødvendig og voldsom magtanvendelse, og hundredtusindvis af oprindelige folks helbred er blevet truet på grund af forurening af vand og jord forårsaget af råstofudvinding.

I Paraguay er oprindelige samfund blevet fordrevet fra deres forfædres jord, hvilket har tvunget dem til at leve i midlertidige hjem uden tilstrækkelig adgang til uddannelse, mad, rent vand og medicinsk behandling. Den hurtige udvidelse af sojabønneopdyrkningen og agroindustrien har presset mange andre til at forlade deres landområder, som er vitale for deres kultur, identitet, levebrød og levevis.

Ødelagte økosystemer påvirker os alle

Ødelæggelsen af vigtige økosystemer i Sydamerika som eksempelvis Amazonas, Gran Chaco, Pantanal og Orinoco gennem skovfældning, brande, ulovlige beslaglæggelser af jord, infrastrukturprojekter, minedrift og udvinding af olie og gas truer ikke bare oprindelige folks fremtid, men også resten af jordens befolkning.

Oprindelige folks landområder og stammeterritorier i Sydamerika omfatter omkring en tredjedel af kontinentets skove og indeholder 14 procent af det kulstof, der er lagret i tropiske skove rundt om i verden. Imidlertid er der omfattende beviser på, at skove og biodiversitet blomstrer i de landområder, der er kontrolleret af oprindelige folk. Deres bæredygtige jordbrug er med til at bekæmpe klimaforandringer og opbygge modstand mod naturkatastrofer.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at situationen er kompleks og nogle gange modsætningsfuld, fordi der i de oprindelige landområder ofte er interne konflikter om, hvordan man skal forholde sig til råstofudvindingen.

Pandemien var hård ved oprindelige folk

I 2021-2022 var oprindelige folk i Sydamerika meget påvirkede af COVID-19-pandemien på grund af den utilstrækkelige adgang til rent vand, sanitet, sundhedsvæsen og sociale ydelser. Derudover led de under, at der ikke blev lavet nogle kulturelt tilpassede mekanismer, der kunne beskytte deres sundhed og levebrød.

Samtidig voksede ulovlige økonomier og volden mod oprindelige menneskerettighedsforkæmpere, og mange regeringer i regionen fokuserer på råstofudvindingsaktiviteter for at rette op på økonomien efter pandemien. Det udsætter de oprindelige landområder for ekstra fare og truer retten til mad, fordi det fortrænger traditionel jagt, fiskeri og dyrkning af jorden.

Tilstedeværelse i fokuslande

  • Amnesty International Danmark og Amnesty Peru påbegyndte et tættere samarbejde i 2018. I 2021 indledte Amnesty International Danmark nyt projektsamarbejde med Amnesty International Peru, for projektet ’Rise Up’, som har til formål at bekæmpe marginalisering og diskrimination mod unge kvinder af det oprindelige folk Kukama i Amazonas.
  • Amnesty International Danmark og Amnesty International Brasilien har samarbejdet siden 2019. Samarbejdet har fokuseret på menneskerettigheder og oprindelige folk. I 2022 begyndte vi et projektarbejde i Brasiliens Amazonas, som har til formål at opbygge det oprindelige Arara-folks kendskab til rettigheder og gøre krav på disse igennem menneskerettighedsundervisning.  
  • Samarbejdet mellem Amnesty International Danmark og Amnesty Paraguay begyndte i 2022. Projektarbejdet  har til formål at uddanne det oprindelige folk ’Tekoha Sauce’ inden for menneskerettigheder, for at styrke folkets kendskab til egne rettigheder, samt gøre krav på dets rettigheder.

Hvad gør Amnesty?

Amnesty har arbejdet intensivt sammen med oprindelige folk i Sydamerika for at beskytte deres landområder, kulturer og levebrød. På tværs af regionen har vi dokumenteret angreb på oprindelige landområder og miljøforkæmpere og opfordret regeringer til at sørge for beskyttelse – og fremhævet de strukturelle årsager til volden.

På internationalt plan har Amnesty støttet oprindelige folk, så deres stemmer er blevet hørt, og vi har på effektiv vis lobbyeret regeringer; for eksempel om udviklingen af FN-erklæringen af oprindelige folks rettigheder.

FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder

Deklarationen er en omfattende erklæring, der omhandler oprindelige folks rettigheder. Den blev udarbejdet og formelt debatteret i over tyve år, inden den blev vedtaget af FN’s generalforsamling den 13. september 2007. Dokumentet understreger oprindelige folks ret til at leve et værdigt liv, til at bevare og styrke deres egne institutioner, kulturer og traditioner og til at fortsætte deres selvbestemte udvikling i overensstemmelse med deres egne behov og forhåbninger. Herunder princippet om frit, forudgående og informeret samtykke, som refererer til oprindelige folks ret til at give eller nægte samtykke til enhver handling, der kan påvirke deres landområder, territorie eller rettigheder.
Andre FN-organer behandler oprindelige folks rettigheder gennem konventioner som ILO-konvention nr. 169 om Oprindelige Folks Rettigheder og Konventionen om Biologisk Diversitet (artikel 8j).

Med støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) arbejder den danske afdeling af Amnesty målrettet på at bruge menneskerettighedsundervisning som et redskab til at styrke oprindelige folk, deres samfund og organisationer i tre fokuslande: Peru, Brasilien og Paraguay.

Vi arbejder sammen med rettighedshavere for at udvikle deres evner til at kræve deres egne rettigheder og udføre fortalerarbejde over for beslutningstagere og ansvarsbærere. Amnesty har indgået stærke partnerskaber med andre Amnesty-sektioner i Brasilien, Paraguay og Peru samt oprindelige folks organisationer og samfund for at udvikle projekter, der sikrer lokalt ejerskab, og at projekterne er tilpasset lokale behov, sprog og kultur.

Donor

Mød de mennesker – det handler om