Amnestys ønsker til den kommende regering

En ny regering er også en ny mulighed for, at Danmark kan tage førertrøjen på i kampen for menneskerettighederne. Her er syv områder, hvor Amnesty opfordrer regeringen til at handle!

1. Indfør en samtykkebaseret voldtægtslovgivning 
Regeringen skal ændre definitionen af voldtægt i straffeloven, så den fremover er baseret på frivilligt samtykke og derved kommer på linje med internationale menneskerettighedsstandarder, herunder Istanbulkonventionen. Hvis den juridiske definition af voldtægt ændres, så den bliver baseret på seksuel selvbestemmelse og samtykke, vil det muliggøre systemiske og kulturelle ændringer i samfundet, og vil kunne forhindre voldtægt på længere sigt – særligt hvis det følges op af bedre seksualundervisning. 

Læs Amnestys rapport om voldtægt i Danmark

2. Tag imod kvoteflygtninge igen
Danmark både kan og skal hjælpe verdens mest udsatte flygtninge igennem FN’s kvoteflygtningeordning.
Kvoteflygtningeordningen er en international solidarisk aftale, der har hjulpet tusindvis af mennesker ved at sikre dem beskyttelse. Nærområderne løfter lige nu en stor del af ansvaret ved at huse omkring 85% af verdens flygtninge. Ved at tage vores del af ansvaret på os og huse nogle af disse mennesker, giver vi en nødvendig støtte til nærområderne.

Læs “Danmark ER klar til at tage kvoteflygtninge igen”

3. Bedre behandling af asylbørn 
Børns ophold på centre som Sjælsmark skal kun være i et begrænset tidsrum. I den periode børnene befinder sig i Sjælsmark, skal regeringen sikre en hverdag, der ikke gør dem syge. Børnene er sagesløse ofre, som ikke har nogen form for ansvar for den situation, som de befinder sig i. Derfor er det Danmarks ansvar at sikre, at børnene får en hverdag, der ligger så tæt på en almindelig hverdag som muligt med adgang til skole, fritidsinteresser udenfor centret og et familieliv, hvor man for eksempel selv laver mad. 

Læs “Barnets tarv skal også gælde på Sjælsmark”

4. Lav en handlingsplan mod diskrimination og racisme
Regeringen skal sende et klart signal om, at racisme og diskrimination på baggrund af etnicitet eller religion er uacceptabelt. Vi opfordrer konkret regeringen til at lave en handlingsplan, der sikrer ligestilling, ligebehandling og antidiskrimination i samfundet, og hos samfundsinstitutioner som politiet, kommunale myndigheder, på arbejds- og boligmarkedet. Der er brug for en koordineret, samlet og langsigtet indsats for at styrke sammenhængskraften i det danske samfund og sikre lige rettigheder og muligheder for alle. Planen skal indeholde forebyggende indsatser i børnehaver, på skoler og i klubber og foreninger. Det er helt afgørende at udsatte mindretal inddrages i arbejdet med at udforme handlingsplanen. 

5. Virksomheder skal forpligtes på ansvarlighed
Danmark skal gå foran og gøre det lovpligtigt for danske virksomheder at udøve nødvendig omhu (due diligence) på menneskerettigheds- og miljøområdet. ’Nødvendig omhu’ betyder, at virksomheder skal identificere, forebygge og afhjælpe negativ påvirkning af mennesker og miljø i forbindelse med deres aktiviteter og rapportere om deres indsats. Det skal både gælde, når de opererer i Danmark og udenfor landets grænser. Nødvendig omhu er et centralt element i FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP), som gælder for alle virksomheder, og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Der skal også være muligt at retsforfølge virksomheder i tilfælde af involvering i alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Læs mere om ansvarlig virksomhedsadfærd

6. Menneskerettighederne skal være centrale i udenrigspolitikken
Regeringen skal fastholde og fremme opbakningen og overholdelse af menneskerettighederne som en høj prioritet i udenrigs- og udviklingspolitikken. Der er behov for at menneskerettighederne bliver fremhævet for regeringer, som vil svække dem – både bilateralt og i EU og FN. Mange steder i verden forsøger stater at underminere rettighederne for deres borgere. De modige mennesker, der siger fra over for overgreb og tager kampen op, står i skudlinjen. Der er derfor brug for, at Danmark kæmper for at sikre menneskerettighedsforkæmperes beskyttelse og arbejdsvilkår. Kvinder, piger og LGBTI-personer er særligt udsatte og skal fortsat kunne regne med Danmarks støtte.

7. En bindende klimalov
Den danske regering skal vedtage en bindende klimalov, der er ambitiøs og er baseret på Paris-aftalen fra 2015. Alle tiltag på klimaområdet skal sætte mennesket i centrum. Der skal vises et særligt hensyn til de mest marginaliserede og udsatte grupper, der ofte påvirkes mest af klimaforandringerne. Den danske regering bør udfase brugen af fossile brændstoffer, og der skal findes alternative energikilder, som er produceret etisk korrekt. Den danske regering bør også støtte udviklingslande i deres klimadagsorden.

Læs mere om Amnestys klimarbejde