Vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller, at landsmødet ændrer vedtægterne således, at bestyrelsens suppleantpost med virkning fra landsmødet 2025 fjernes og erstattes med et ekstra fuldgyldigt medlem af bestyrelsen valgt for to år.

Begrundelsen er, at suppleanten i forvejen deltager med taleret, men uden stemmeret i alle bestyrelsens møder og arbejder på lige fod med bestyrelsens andre medlemmer. Samtidig giver suppleantrollen nogle unødige udfordringer, idet suppleanten kun er valgt for et år ad gangen, kan føle sig stigmatiseret i rollen som suppleant og ikke kan vælges til bestyrelsesleder, viceleder eller kasserer.

Forslaget kræver ændringer i såvel vedtægterne som landsmødets forretningsorden.

Forslag til ændringer i vedtægterne

§ 5
. Fra landsmødets dagsorden fjernes pkt. 12 om valg af suppleant, og de efterfølgende punkter re-nummereres.

§9 Stk. 1 ændres fra:

”Stk. 1 Bestyrelsen, der varetager foreningens almindelige ledelse, består af 7 medlemmer, som vælges af landsmødet. Landsmødet vælger en suppleant. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleant skal have været medlemmer af foreningen i mindst 6 mdr. op til valget.”

til:

”Stk. 1 Bestyrelsen, der varetager foreningens almindelige ledelse, består af 8 medlemmer, som vælges af landsmødet. Bestyrelsesmedlemmer skal have været medlemmer af foreningen i mindst 6 mdr. op til valget.”

Note: Med hensyn til det potentielle problem i, at 8 er et lige tal, afhjælpes dette af vedtægternes §11 Stk. 3, der fastslår, at bestyrelseslederens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

§9 Stk. 6 § 9 Stk. 6 ændres fra:

”Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der afgår 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Suppleanten vælges dog for en 1-årig periode.”

til:

”Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet der afgår 4 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.”

Forslag til ændringer i landsmødets forretningsorden

§6 Stk. 2 fjernes helt. Nuværende tekst, der foreslås slettet: ”Stk. 2 Tilsvarende regler gælder for opstilling af kandidater til den ledige post som suppleant til bestyrelsen. En kandidat til ledige poster i bestyrelsen anses tillige som opstillet til den ledige post som suppleant, medmindre den pågældende kandidat udtrykkeligt skriftligt har taget forbehold herimod.”

§6 Stk. 3 ændres fra:

”Stk. 3 Meddelelse om, hvilke personer, der er opstillet som kandidater til bestyrelses- og/eller suppleantposter ved udløbet af den ovennævnte frist, navnene på fem stillere (efter kandidatens anvisning, såfremt der er mere end fem stillere) for de pågældende og en eventuel adgang til at foretage opstilling på landsmødet skal udsendes sammen med materialet til landsmødet, jfr. vedtægternes § 5, stk. 6.

Kandidater til bestyrelsen og som suppleant skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest otte dage efter kandidaturets godkendelse efter vedtægterne.”

til:

”Stk. 3 Meddelelse om, hvilke personer, der er opstillet som kandidater til bestyrelsen ved udløbet af den ovennævnte frist, navnene på fem stillere (efter kandidatens anvisning, såfremt der er mere end fem stillere) for de pågældende og en eventuel adgang til at foretage opstilling på landsmødet skal udsendes sammen med materialet til landsmødet, jfr. vedtægternes § 5, stk. 7.

Kandidater til bestyrelsen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest otte dage efter kandidaturets godkendelse efter vedtægterne.”

Note: Ændringen af henvisningen fra vedtægternes § 5 stk. 6 til § 5 stk. 7 skyldes en ikke rettet ændring i henvisningen i forbindelse med en tidligere vedtægtsændring.

§7 Stk. 1 ændres fra:

”Stk. 1 Ved valg til bestyrelsen på et fysisk landsmøde kan hvert repræsenteret medlem stemme på lige så mange kandidater, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

Kandidaternes navne bekendtgøres skriftligt og i alfabetisk orden. Det markeres, hvilke kandidater, der er medlemmer af bestyrelsen. På hver stemmeseddel kan anføres et eller flere navne dog maksimalt så mange navne, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. Såfremt ingen kræver særskilt afstemning om valg af suppleant, er den kandidat, som har opnået flest stemmer blandt dem, der ikke opnår valg til bestyrelsen, valgt som suppleant. Stemmetal for hver af de opstillede kandidater offentliggøres som led i en bekendtgørelse af valgresultatet på det landsmøde, hvor afstemningen har fundet sted.”

til:

Stk. 1 Ved valg til bestyrelsen på et fysisk landsmøde kan hvert repræsenteret medlem stemme på lige så mange kandidater, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen.

Kandidaternes navne bekendtgøres skriftligt og i alfabetisk orden. Det markeres, hvilke kandidater, der er medlemmer af bestyrelsen. På hver stemmeseddel kan anføres et eller flere navne dog maksimalt så mange navne, som der skal vælges medlemmer til bestyrelsen. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt. Stemmetal for hver af de opstillede kandidater offentliggøres som led i en bekendtgørelse af valgresultatet på det landsmøde, hvor afstemningen har fundet sted.”