Spørgsmål og svar om retssagen mod den danske stat

Foto: Ashraf Amra/Anadolu/Getty Images

Her svarer vi på spørgsmål om retssagen mod den danske stat.

Hvad er påstanden, som domstolen skal tage stilling til?  

Vi vurderer, at Danmark overtræder internationale regler om våbenhandel, som forbyder direkte og indirekte våbeneksport, når der er en klar risiko for, at våbnene og det militære udstyr bliver anvendt til at overtræde folkeretten – herunder til at begå krigsforbrydelser.  

Hvorfor stævnes Udenrigsministeriet og Rigspolitiet?

Udenrigsministeriet og Rigspolitiet stævnes, fordi de i dette tilfælde er de ansvarlige myndigheder for administration af tilladelser til våbeneksport fra Danmark. Våbentilladelserne gives fra Justitsministeriet og med vurdering fra Udenrigsministeriet til F-35 samarbejdet, som USA leder. Heraf fordeler USA våbendele til Israel. På trods af, at der er klar risiko for folkedrab i Gaza og omfattende overtrædelser af den humanitære folkeret, fastholder Danmark praksis med at tillade den indirekte og direkte våbeneksport til Israel. Det sker trods en hollandsk domstols beslutning om at stoppe våbeneksport til Israel, fordi eksporten anses for at være i strid med både EU’s Fælles Holdning for våbeneksport og FN’s våbenhandelstraktat – traktater, som både Holland og Danmark har underskrevet, og som er juridisk bindende.

Hvad går pengene til?

Din donation går direkte til sagens omkostninger. Helt konkret går den til, at vi kan ansætte de bedste fagfolk, indsamle beviser, præsentere en overbevisende sag samt dække relaterede omkostninger såsom retsgebyrer og dokumentation. I tilfælde af at der bliver givet fri proces, således at staten betaler for sagens omkostninger, eller at det indsamlede beløb bliver højere end sagens omkostninger, vil vi i Amnesty bruge de indsamlede midler til vores generelle arbejde for alle menneskers lige rettigheder. Der er dog ingen garanti for, at der bliver givet fri proces, og den økonomiske støtte er derfor vigtig.

Opdateret 19. marts
Vi er rørte og stolte over den opbakning, vi allerede har oplevet i forbindelse med vores retssag mod staten. 

Takket være tusindvis af donationer fra danskerne er sagens omkostninger til advokaterne nu dækket. Det er ikke alene en enorm støtte til vores arbejde, det sender også et stærkt signal om den folkelige opbakning, der er til, at Danmark ikke må risikere at blive medskyldige i brud på folkeretten og krigsforbrydelser i Gaza. 

Arbejdet stopper dog ikke her. Vi skal fastholde det massive pres, vi nu har lagt på regeringen for at få stoppet dansk våbeneksport til Israel. Derfor fortsætter vi indsamlingen, og hver en donation vil sikre, at vores krav forbliver på dagsordenen. Donationerne vil blandt andet blive brugt i oplysningsmateriale, debatarrangementer og folkelige events rundt omkring i landet, så politikerne ikke er i tvivl om, at vi er mange, der vil stoppe dansk våbeneksport til Israel. 

Findes der alternative måder at presse på fremfor at gå rettens vej?

Forud for retssagen har vi gjort alt i vores magt for at ændre regeringens praksis. Vi har til møder med ministre og folketingsmedlemmer delt vores bekymringer og opfordret dem til et stop af dansk våbeneksport. Vi har også dokumenteret brud på menneskerettighederne, indsamlet underskrifter, delt vores synspunkt i medierne, arrangeret demonstrationer og mobiliseret danskernes støtte. Nu finder vi det nødvendigt at indbringe sagen for domstolene, der må vurdere, om Danmark overholder vores forpligtelser.

Hvilken garanti har jeg for, at retssagen bliver en succes?

Vi mener, at vi har en stærk sag. Selvom vi ikke kan garantere resultatet, er vi i sagen repræsenteret af et stærkt juridisk team med stor erfaring indenfor håndtering af lignende sager. Din støtte bidrager til, at vi kan ansætte de bedste fagfolk, indsamle beviser, præsentere en overbevisende sag samt dække relaterede omkostninger såsom retsgebyrer og dokumentation.

Hvordan kan jeg holde mig opdateret om retssagens fremskridt?  

Vi værdsætter din støtte, og vi vil meget gerne holde dig opdateret om udvikling i sagen. Opdateringerne modtager du via e-mail, når du har doneret til sagen.

Hvad er folkeretten?  

“Folkeret” er den danske betegnelse for den del af juraen, der regulerer de retslige forhold mellem stater. På engelsk hedder det ”international law” Men der er ingen indholdsmæssig forskel på ”folkeret” og ”international ret”. Folkeretten omfatter bl.a. Den internationale strafferet og internationale domstole, havret og magtanvendelse og den humanitære folkeret.  

Hvad er krigsforbrydelser?  

En krigsforbrydelse er et brud på krigens love og bliver begået i forbindelse med en væbnet konflikt. Det er eksempelvis, når et upræcist angreb ikke skelner mellem militære og civile mål og sårer eller dræber civile, udgør det en krigsforbrydelse.  

Hvad er folkedrab?  

Folkedrab er en forbrydelse, som tilsigter helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe af mennesker. I håb om at kunne forebygge fremtidige folkedrab vedtog FN i 1948 en folkedrabskonvention, hvori begrebet folkedrab blev defineret. Folkedrabskonventionens definition på folkedrab er karakteriseret ved, at folkedrab omfatter bestemte handlinger, som udføres mod en på forhånd defineret gruppe med den specifikke hensigt at tilintetgøre gruppen.  

Hvad er fri proces?  

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler for ens udgifter i forbindelse med en retssag. Det kan man søge om at få. Det kræver, at man opfylder en række betingelser. Hvis man får fri proces, betaler statskassen blandt andet salæret til ens advokat og nødvendige udgifter forbundet med sagens behandling eller oplysning. Taber man retssagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.