Bestyrelsen

Her kan du få et overblik over bestyrelsens funktion og arbejde. Beskrivelsen giver også nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og kommende kandidater indblik i de væsentligste arbejds- og ansvarsområder.

Amnestys bestyrelse

Vi er en medlemsdemokratisk organisation. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på det årlige landsmøde. Landsmødet er vores øverste myndighed, som bestyrelsen står til ansvar over for.

Det er bestyrelsen, der lægger den strategiske linje for menneskerettighedsindsatsen i dansk afdeling. Bestyrelsen har desuden ansvaret for prioriteringen af økonomien, og at foreningen ledes i overensstemmelse med formålsparagraffen og landsmødets beslutninger.

Samarbejde med generalsekretæren

Generalsekretæren i dansk afdeling ansættes af bestyrelsen for at føre bestyrelsens strategi ud i livet. Bestyrelsens strategiske ledelse udøves i tæt samspil med generalsekretæren. Hvor bestyrelsen varetager den strategiske ledelse, er det sekretariatet, der varetager den operationelle ledelse og dermed den praktiske opgave med at føre bestyrelsens strategi ud i livet.

Global bevægelse

Netop i arbejdet med at udvikle Amnesty globalt har den danske bestyrelse et løbende samspil med de øvrige afdelinger i den globale bevægelse – blandt andet via deltagelse i internationale møder og i vores årlige internationale generalforsamling kaldet Global Assembly.

Overvejer du at stille op til bestyrelsen?

Vi hilser altid kvalificerede og engagerede kandidater til bestyrelsen velkomne. Som bestyrelsesmedlem har du central indflydelse på organisationens udvikling, og bestyrelsens arbejde er vigtigt for at sikre, at Amnesty er en handlekraftig organisation der fremmer menneskerettigheder i Danmark og verden.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant, der vælges for henholdsvis to og ét år med mulighed for genvalg. Man kan maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på seks år. Et af bestyrelsens medlemmer er en ungdomsrepræsentant, som sidder i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige medlemmer, og som vælges for to år i ulige år. Ungdomsrepræsentanten må ikke være fyldt 25 år på tidspunktet for valget.

Efter valget på landsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med leder, viceleder og kasserer. Disse udgør samtidig forretningsudvalget (FU), som bistås af generalsekretæren. Forretningsudvalget kan træffe afgørelser i sager af mindre, driftsmæssig karakter, som ikke kan afvente et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen samles typisk til syv ordinære møder årligt. De fem møder varer som regel fem-seks timer en lørdag eller søndag og foregår somme tider online. Et eller to af møderne kan strække sig over en weekend.

Ud over de egentlige bestyrelsesmøder kan man vælge at deltage i forskelligt udvalgsarbejde og repræsentative møder i andre organisationer. 

Generalsekretæren deltager altid i bestyrelsesmøderne som rådgiver for bestyrelsen.

Forud for de enkelte bestyrelsesmøder udsendes dagsorden og tilhørende bilag, som forventes læst inden mødet. En del af materialet vil være på engelsk. Ud over materiale af orienterende art er der ofte tale om beslutningsoplæg udarbejdet af sekretariatet.

Forventninger

Arbejdet i bestyrelsen er både frivilligt og ulønnet. Selv om arbejdet er frivilligt, forventes det, at alle bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt er velforberedte og deltager bestyrelsens møder samt i den årlige bestyrelsesevaluering.

Det tilstræbes, at afgørelser træffes i enighed, men i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at afgøre en sag ved afstemning, og efterfølgende forventes alle bestyrelsesmedlemmer loyalt at bakke om den trufne beslutning.

Formalia i forbindelse med opstilling til Bestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til vores Bestyrelse, er der en række formalia og tidsfrister, der skal opfyldes:

Opstillingsberettigelse: For at kunne stille op til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst seks måneder forud for Landsmødet. Du kan melde dig ind her

Stillere: Kandidater til ledige poster som medlem af bestyrelsen skal opstilles af mindst fem medlemmer, som er stemmeberettiget til landsmødet. Opstillingen, der skal være underskrevet af såvel kandidaten som de pågældende stillere, skal være sekretariatet i hænde senest 1. marts kl. 16.00 eller første hverdag efter 1. marts, hvis denne dato falder på en lørdag eller en søndag. Opstilling modtaget pr. e-mail inden fristens udløb godkendes.

Opstillingserklæring: Når dit kandidatur er godkendt, skal du inden 10. marts sende en skriftlig opstillingserklæring (en lille side) med billede til landsmødematerialesamlingen. I erklæringen kan du beskrive, hvorfor du opstiller, hvad dine kompetencer til posten er osv.

Du kan stille op til bestyrelsen på selve landsmødet, hvis der ikke ved fristens udløb (1. marts) er modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i bestyrelsen.

Læs også om opstilling til bestyrelsen i landsmødets forretningsorden.

Kontakt

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte medlemmer af bestyrelsen eller sekretariatet, ligesom du her på siden kan finde referater fra de seneste møder i bestyrelsen.


Udvalg for økonomisk støtte

Vores udvalg for økonomisk støtte er et udvalg under Amnesty Internationals Hovedbestyrelse i Danmark. Vi uddeler det årlige afkast af vores økonomiske reserver og andre båndlagte midler, til projekter med anerkendelsesværdige formål relateret til vores arbejde.