Hovedbestyrelsen

Her kan du få et overblik over hovedbestyrelsens funktion og arbejde. Beskrivelsen giver også nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer og kommende kandidater indblik i de væsentligste arbejds- og ansvarsområder.

Amnestys Hovedbestyrelse

Vi er en medlemsdemokratisk organisation. Hovedbestyrelsen (HB) vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, kaldet landsmødet. Landsmødet er vores øverste myndighed, som Hovedbestyrelsen står til ansvar over for.

Politisk og strategisk ledelse

Hovedbestyrelsen er vores politiske ledelse i Danmark. Det er hovedbestyrelsen, der lægger den politiske og strategiske linje for menneskerettighedsindsatsen i dansk afdeling. Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for prioriteringen af foreningens økonomiske ressourcer (heri ligger også ansvaret for de årlige budgetter), og at foreningen ledes i overensstemmelse med dens formålsparagraf og de beslutninger, som landsmødet og den internationale generalforsamling træffer.

Samarbejde med generalsekretæren

Generalsekretæren i dansk afdeling ansættes af Hovedbestyrelsen for at kunne føre den vedtagne strategi og politik ud i livet. Hovedbestyrelsens politiske ledelse udøves i tæt samspil med generalsekretæren og sekretariatets øvrige ledelse. Hvor hovedbestyrelsen varetager den politiske ledelse, er det sekretariatet, der varetager den operationelle ledelse – og dermed den praktiske opgave med at føre hovedbestyrelsens strategi ud i livet.

Dialog med medlemmerne

En central del af hovedbestyrelsens arbejde med at udvikle Amnesty som organisation er den løbende dialog med medlemmerne, der finder sted i både formelle og uformelle fora. Dette sikrer gensidig indsigt og forståelse for de forskellige roller og ønsker i foreningen, således at den demokratiske legitimitet hele tiden sikres – ikke mindst i tider med organisatoriske forandringer.

Kvalifikationer

For at sikre, at Hovedbestyrelsen som ledelsesorgan er så kompetent som mulig, sigter vi efter, at denne rummer kvalifikationer og viden om en række områder:

  • Menneskerettigheder generelt
  • Policyskabelse og strategi
  • Økonomi og fundraising
  • Organisation
  • Aktionsformer
  • PR og kommunikation
  • Ledelse
  • Sprog (primært engelsk)

Global bevægelse

Netop i arbejdet med at udvikle Amnesty globalt har den danske Hovedbestyrelse et løbende samspil med de øvrige afdelinger i den globale bevægelse – blandt andet via deltagelse i internationale møder, andre sektioners generalforsamlinger og i vores årlige internationale generalforsamling (Global Assembly).

Overvejer du at stille op til Hovedbestyrelsen?

Vi hilser altid kvalificerede og engagerede kandidater til hovedbestyrelsen velkomne. Som hovedbestyrelsesmedlem har du central indflydelse på organisationens udvikling, og der er således tale om et vigtigt hverv for organisationen, som samtidig er givende for det enkelte hovedbestyrelsesmedlem.

Hovedbestyrelsesmedlemmer

Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer og en suppleant, der vælges for henholdsvis to og ét år med mulighed for genvalg. Man kan dog maksimalt sidde i hovedbestyrelsen i en sammenhængende periode på seks år. Efter valget på landsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer. Disse udgør samtidig forretningsudvalget (FU), som ligeledes bistås af generalsekretæren. Forretningsudvalget kan træffe afgørelser i sager af mindre, driftsmæssig karakter, som ikke kan afvente et hovedbestyrelsesmøde.

Hovedbestyrelsesmøder

Hovedbestyrelsen samles til syv ordinære møder årligt, som typisk foregår fra fredag til lørdag. Ud over de egentlige hovedbestyrelsesmøder forekommer forskelligt udvalgsarbejde og repræsentative møder i andre organisationer. 

Generalsekretæren deltager altid i hovedbestyrelsesmøderne som rådgiver for hovedbestyrelsen, ligesom relevante sekretariatsmedarbejdere deltager efter behov i møderne, der ledes af formanden. Det tilstræbes, at afgørelser træffes i enighed, men i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at afgøre en sag ved afstemning.

Forud for de enkelte hovedbestyrelsesmøder udsendes dagsorden og tilhørende bilag, som forventes læst inden mødet. En del af materialet vil være på engelsk. Ud over materiale af orienterende art er der ofte tale om beslutningsoplæg udarbejdet i et forudgående samspil mellem hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatets ledelse.

Forventninger

Som hovedbestyrelsesmedlem er det nødvendigt løbende at holde sig orienteret om organisationens udvikling nationalt såvel som internationalt. Det samlede tidsmæssige omfang af hovedbestyrelsesarbejdet afhænger meget af hvilke aftalte opgaver, de enkelte medlemmer har særligt ansvar for, og arbejdsmængden varierer også over året, men for de fleste hovedbestyrelsesmedlemmer vil en gennemsnitlig indsats på tre til fem timer om ugen være et realistisk bud.

Arbejdet i hovedbestyrelsen er både frivilligt og ulønnet. En person, der varetager et lønnet hverv i foreningen, kan ikke vælges til hovedbestyrelsen. Selv om arbejdet er frivilligt, forventes det, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt deltager i alle de ordinære møder. Desuden forventes det, at medlemmerne er velforberedte og aktivt deltager i møderne.

Formalia i forbindelse med opstilling til Hovedbestyrelsen

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til vores Hovedbestyrelse, er der en række formalia og tidsfrister, der skal opfyldes:

Opstillingsberettigelse: For at kunne stille op til Hovedbestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst seks måneder forud for Landsmødet. Du kan melde dig ind her

Stillere: Kandidater til ledige poster som medlem af hovedbestyrelsen skal opstilles af mindst fem medlemmer, som er stemmeberettiget til landsmødet. Opstillingen, der skal være underskrevet af såvel kandidaten som de pågældende stillere, skal være sekretariatet i hænde senest 1. marts kl. 16.00 eller første hverdag efter 1. marts, hvis denne dato falder på en lørdag eller en søndag. Opstilling modtaget pr. e-mail inden fristens udløb godkendes.

Opstillingserklæring: Når dit kandidatur er godkendt, skal du inden 10. marts sende en skriftlig opstillingserklæring (en lille side) med billede til landsmødematerialesamlingen. I erklæringen kan du beskrive, hvorfor du opstiller, hvad dine kompetencer til posten er osv.

Du kan stille op til hovedbestyrelsen på selve landsmødet, hvis der ikke ved fristens udløb (1. marts) er modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen.

Læs også om opstilling til hovedbestyrelsen i landsmødets forretningsorden.

Kontakt

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte medlemmer af hovedbestyrelsen eller sekretariatet, ligesom du her på siden kan finde referater fra de seneste møder i hovedbestyrelsen.


Udvalg for økonomisk støtte

Vores udvalg for økonomisk støtte er et udvalg under Amnesty Internationals Hovedbestyrelse i Danmark. Vi uddeler det årlige afkast af vores økonomiske reserver og andre båndlagte midler, til projekter med anerkendelsesværdige formål relateret til vores arbejde.