Den globale flygtningesituation Flygtninge FN

01.
Kort sagt

Verdens ledere svigter flygtninge

Vi bliver nødt til at nytænke den måde, vi behandler flygtninge på. Der er behov for en fælles solidarisk håndtering af flygtningekatastrofen. En løsning som vi i Danmark bør deltage fuldbyrdet og engageret i.

Mere end 70 millioner mennesker i verden er netop nu på flugt fra krige, konflikter og voldsomme krænkelser. Flygtninge, som er flygtet fra deres land for at undgå konflikt og forfølgelse, udgør 25,9 millioner af de 70,8 millioner mennesker. 85% af de 25,9 millioner flygtninge bor i nærområderne. 1,4 millioner af af dem har akut brug for hjælp. 

Aldrig før har der været så mange mennesker på flugt. Efter Anden Verdenskrig var antallet på omkring 50 millioner mennesker, men allerede tilbage i slutningen af 2013 var antallet af mennesker på flugt over 50 millioner. Siden er tallet kun steget.   

Dengang gik verdens ledere sammen og underskrev FN’s Flygtningekonvention, som skulle beskytte de millioner af mennesker, der var på flugt fra forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser. Flygtningekonventionen har været et vigtigt redskab, men systemet er nu brudt sammen. 


02.
Hvad vil Amnesty

Otte konkrete forslag til at afhjælpe flygtningesituationen

I sidste ende standses flygtningeproblemerne når der er taget hånd kerneårsagerne. Landene bør så vidt muligt standse konflikterne og udbredte menneskerettighedskrænkelser, men disse mål er svære at nå og kræver en langsigtet indsats. 

Der er dog tiltag, verdens rigeste lande kan gøre her og nu, for at afbøde de ødelæggende konsekvenser af flygtningekrisen. Amnesty anbefaler en samlet indsats på otte prioriterede områder.

1. Tilstrækkelig finansiering af krisehåndteringen
Den humanitære hjælpeindsats skal være fuldt finansieret. Samtidig skal lande i nærområderne have tilstrækkelig økonomisk assistance til flygtningeindsatsen.

2. Imødekom alle genbosættelsesbehov identificeret af FN’s flygtningehøjkommissariat
1.15 millioner sårbare flygtninge har i øjeblikket brug for genbosættelse ifølge flygtningehøjkommissariatet. Amnesty vurderer antallet vil stige til 1.45 millioner over de næste to år

3. Sikre og lovlige ruter for flygtninge
Mennesker på flugt bør ikke være tvunget til at tage ud på en farlig færd for at søge beskyttelse. Lande bør sørge for at familier bliver ført sammen, samt udstede humanitært visa for at sikre at sårbare flygtninge der ikke står til genbosættelse, frit kan rejse til deres familiers værtsland og søge asyl der. Ligeledes bør en portion af arbejds- og studenter visa programmer reserveres til flygtninge i andre lande.

4. Red liv
Lande bør prioritere at redde nødstedte mennesker højere end at implementere immigrationslovgivning. I situationer hvor mennesker er i fare for at dø, inklusiv - men ikke begrænset til – folk i havsnød, bør lande investere i eftersøgnings- og redningsoperationer og øjeblikkeligt komme nødstedte til undsætning.

5. Sikre adgange til lande for folk der ankommer til dets grænse
Asylansøgere skal have adgang via officielle grænseovergange, uanset om de er i besiddelse af officielle rejsedokumenter. Lande bør undgåm at indføre foranstaltninger, der hindrer folk i at flygte fra et land, hvor de kan blive udsat for forfølgelse og vold: Disse inkluderer at nægte folk uden visa eller dokumentation indrejse, at tvinge dem tilbage, hvor de kom fra, opføre grænsehegn, der skal forhindre flygtninge indrejse eller tvinge dem til at vælge farlige alternativer.

6. Bekæmp racisme og xenofobi
Regeringer skal undlade selv at udøve xenofobisk adfærd, for eksempel ved at insinuere eller direkte postulere at flygtninge er skyld i økonomiske eller sociale problemer. Regeringer skal også reformere love og politikområder, der eksplicit og praktisk resulterer i race- eller andre former for diskrimination. Regeringer må også have effektiv lovgivning på plads, der adresserer xenofobi og racistisk vold.

7. Bekæmp menneskesmugling
Lande må have effektive foranstaltninger til at efterforske og retsforfølge menneskesmuglere. Lande bør yde beskyttelse og hjælp til ofre for menneskesmugling og sikre, at de får adgang til at søge flygtningestatus og/eller genbosættelsestilbud. Alle tiltag til at bekæmpe menneskesmugling skal have folks sikkerhed som hovedfokus.

8. Global ratificering af flygtningekonventionen og udvikling af robuste nationale handlingsplaner for flygtningene
Lande skal i lovgivningen anerkende retten til at søge asyl, have fair nationale procedurer til at afgøre asylsager og garantere flygtninge deres fundamentale rettigheder samt adgang til ydelser som uddannelse og sundhed.